ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 238 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση της Καινοτομίας

Πρωτοβουλία

Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

OTE- COSMOTE

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό του κεφάλαιο μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 46,9% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5,6%. Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί πάνω από 12.000 εργαζομένους στην Ελλάδα και περίπου 18.000 συνολικά.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών και των ακινήτων. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, όπου προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και τηλεόρασης.

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες γενικά: www.cosmote.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλη αύξηση των εσόδων, δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και ενίσχυση των δραστηριοτήτων του ομίλου.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Στον Όμιλο ΟΤΕ αξιοποιούμε τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία, για να συμβάλλουμε σε έναν καλύτερο κόσμο για όλους. Ενισχύουμε τη  βιώσιμη επιχειρηματικότητα του Ομίλου, ενώ συμβάλλουμε στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου ΟΤΕ, ενώ οι Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης καθορίζουν τη λειτουργία του.

Με στόχο την τεχνολογική υπεροχή προωθούμε συστηματικά την έρευνα και την καινοτομία καλύπτοντας μια ευρύτατη γκάμα τεχνολογιών αιχμής από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους (5G Networks, IoT, Cloud, SDN/NFV, smart energy grids, Intelligent Transport Systems, e-health, NextGen Emergency Services, Security/Privacy, Terrestrial/Satellite Backhauling, κλπ.) εξασφαλίζοντας πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, τους πελάτες μας και τον ίδιο τον Όμιλο, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει λύσεις οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες IT των επιχειρήσεων και αυξάνει την ανταγωνιστικότητά τους με βιώσιμο τρόπο. Μέσα από ένα σύνολο από προϊόντα και υπηρεσίες ο όμιλος ΟΤΕ αποβλέπει στη συνολική βελτίωση των λειτουργιών του, συμβάλλοντας στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πελατών του.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

-Smart Cities: Συνεργασία με δήμους (Ρόδου, Σαρωνικού) με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων Smart Cities. Υλοποίηση 12ετών προγραμμάτων συνεργασίας στο πλαίσιο των οποίων πρόκειται να εγκατασταθούν τουλάχιστον 50.000 έξυπνες συσκευές φωτισμού, 270 έξυπνες θέσεις στάθμευσης, 100 έξυπνες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, 14 σημεία δωρεάν Wi-Fi και μια smart city πλατφόρμα

- Business Cloud: +45% ετήσια έσοδα, με στόχο τη  βελτίωση της λειτουργίας και της ευελιξίας των επιχειρήσεων, καθώς και για τη μείωση των λειτουργικών τους δαπανών.

-Fleet Management: +9%  ετήσια έσοδα, +10%  πελάτες

Παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχημάτων, για την εξασφάλιση «πράσινης» και ασφαλούς οδήγησης αλλά και για τη μείωση λειτουργικών δαπανών, μέσω της αξιοποίησης της επικοινωνίας μεταξύ μηχανών.

- e-Energy: Λύσεις για την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνουν οι επιχειρήσεις με σκοπό τον περιορισμό του λειτουργικού τους κόστους και τη δημιουργία ενός «περιβαλλοντικά υπεύθυνου» προφίλ.

- Smart Grids: Έξυπνα δίκτυα τα οποία, αξιοποιώντας την επικοινωνία μεταξύ μηχανών, συλλέγουν και επεξεργάζονται αυτοματοποιημένα πληροφορίες. Έγινε εγκατάσταση 115.000 συνδέσεων IoT με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής και οικονομικής αποδοτικότητας και η βιώσιμη παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Με στόχο την τεχνολογική υπεροχή και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών όπως τα παραπάνω, ο όμιλος συμμετέχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων: Προώθηση έρευνας και καινοτομίας,  με συνολική χρηματοδότηση € 3,3 εκατ. και συμμετοχή σε 23 προγράμματα με σαφή προσανατολισμό τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πραγματοποιήθηκε ίδια επένδυση άνω των € 800.000 σε ερευνητικά έργα. Συμμετοχή στα 15 από τα 47 5G-PPP ερευνητικά έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο ενεργά στη διαμόρφωση και αξιολόγηση των μελλοντικών τεχνολογιών, υποδομών και υπηρεσιών 5G, καθώς και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων σε διάφορες καθετοποιημένες αγορές.

 Τόπος Δράσης

Ελλάδα                                         


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Παρατηρήθηκε αύξηση εσόδων +45% στον τομέα του Cloud Business και αύξηση εσόδων (+9%) αλλά και πελατών (+10%) στο τμήμα του Fleet Management. Ακόμα, ο Όμιλος συμμετέχει σε πρόγραμμα  συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με μακροπρόθεσμα οφέλη στα πλαίσια του Smart Cities. Τέλος, ο Όμιλος ΟΤΕ αποκτά νέα τεχνογνωσία μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
#ZEROPLASTIC

COSMOTE e-value Kerameikos Office Building,

COSMOTE TV Building

COSMOTE UFixit (Mobile Application, Android/iOS)

Missing Alert App

«Ctrl Shift Save the climate! Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας για την προστασία του κλίματος»

«Ο κόσμος μας, καλύτερος.», www.okosmosmaskalyteros.gr, microsite Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ

Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Διαχείριση αποβλήτων

Εθελοντισμός Εργαζομένων και Κοινωνική Συνεισφορά

Εκπαίδευση/ Δια βίου μάθηση. Επίδραση στην Κοινωνία. Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019

Η διαχείριση της πανδημίας covid-19 στον Όμιλο ΟΤΕ

Μηδενική Ανοχή στη Διαφθορά (Zero Tolerance to Corruption) Ευαισθητοποιούμε τους εργαζομένους μας για θέματα διαφθοράς και επιλέγουμε συνεργάτες που σέβονται τις αρχές μας

Παροχή υποδομών Wi-Fi/2G/3G/4G στους 20 πιο επισκέψιμους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία στον Ελλαδικό Χώρο

Προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πρωτοβουλία #GrowYourBusiness

Συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» για την πρωτοβουλία #ZEROPLASTICΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation