ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΟΡΕΙΣ: 3 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις ΜμΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις ΜμΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Περιφερειακό Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο υπάγεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό και βασικές αρμοδιότητες:

 • Τη διαχείριση πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων φορέων του δημοσίου τομέα και άλλων νομικών προσώπων και τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων οι οποίες προέρχονται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και φορέων του εξωτερικού, οι οποίες χρηματοδοτήσεις αφορούν αναπτυξιακά προγράμματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).
 • Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στην εκπόνηση μελετών, ερευνών και προγραμμάτων τα οποία ανατίθενται από την περιφέρεια στο Ταμείο για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων.
 • Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών, η εκπόνηση αναπτυξιακών τεχνικοοικονομικών μελετών και η επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων που ανατίθενται στο Ταμείο από τα Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από δήμους και από Ν.Π.Δ.Δ.
 • Σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ορίζεται υπόλογος Διαχειριστής για πληρωμές έργων σε βάρος του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων.

Το Ταμείο διοικείται από τον πρόεδρο, ο οποίος είναι ο  Περιφερειάρχης Κεντρικής  Μακεδονίας  Απόστολος Τζιτζικώστας και από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Σήμερα, ο αριθμός του προσωπικού του ΠΤΑ ΠΚΜ μετρά σε 15 υπαλλήλους, ως επί τω πλείστων οικονομικής ειδικότητας, αποσπασμένους από την Περιφέρεια ΚΜ και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στα παρακάτω 4 τμήματα της υπηρεσίας:

 1. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων
 2. Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων
 3. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

http://rdfcm.gr/el/Στόχος δράσης

Σκοπός της Πρωτοβουλίας είναι η  αναγνώριση των δυνατοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας σε συγκεκριμένους κλάδους, επιχειρηματικές μονάδες και συλλογικότητες μέσω του  του ευρωπαϊκού έργου «Κυκλική Οικονομία για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις-Circular Economy for SMEs»,  και ακρωνύμιο «CESME» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE». Απώτερο στόχο αποτελεί η ενσωμάτωση δράσεων που άπτονται της κυκλικής οικονομίας στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ) 2014-2020.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η πρωτοβουλία απευθύνεται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των πόρων τους, μέσω δράσεων κυκλικής οικονομίας καθώς και σε όλα τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Χρονική διάρκεια

Α΄ φάση - Εκπαίδευση, Ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας & σύνταξη του Σχεδίου Δράσης : Απρίλιος  2016 – Μάρτιος 2018

Έγκριση: Μάρτιος  2018

Β΄ φάση - Εφαρμογή: Απρίλιος 2018 – Μάρτιος 2020


Περιγραφή

Το Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις ΜμΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συντάχθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Κυκλική Οικονομία για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις-Circular Economy for SMEs»,  και ακρωνύμιο «CESME» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE».Το CESME είναι ένα καινοτόμο έργο που προσδοκά να επιτρέψει σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε ευκαιρίες. Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η έννοια της κυκλικής οικονομίας, που αποτελεί βασική παράμετρο της Πράσινης Οικονομίας και της Πράσινης Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η μετάβαση από μία γραμμική σε μία κυκλική οικονομία, όπου όλες οι εκροές μιας παραγωγικής διαδικασίας επαναχρησιμοποιούνται, αποτελώντας εισροές σε μια άλλη παραγωγική διαδικασία. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να κατανοήσουν πλήρως τη δυναμική της κυκλικής οικονομίας για να βοηθήσουν τις ΜμΕ να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, προκειμένου να καταστήσουν τα προϊόντα τους, τις παραγωγικές τους διαδικασίες και τις επιχειρηματικές τους πρακτικές πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

 

Για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ακολούθησε τα εξής βήματα: 1)Ανάλυση των εργαλείων πολιτικής – αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ως προς την ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας, 2) Συναντήσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αξιολόγηση των καλών πρακτικών των εταίρων, 3) Προσέγγιση των Σχεδίων Δράσης από τους εταίρους του έργου, 4) SWOT ανάλυση και 5) Έρευνα μέσω ερωτηματολογίων σε φορείς και επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Σχέδιο Δράσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας που τελικά διαμορφώθηκε για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις ΜμΕ προτείνει:

 1. Την στόχευση της Στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην κυκλική οικονομία.
 2. Την ενσωμάτωση δράσεων κυκλικής οικονομίας στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ) 2014-2020.
 3. Την ενσωμάτωση των ζητημάτων της κυκλικής οικονομίας στο ΠΕΠ ΚΜ της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2021-2027)

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 1. Ενίσχυση της απασχόλησης και τις επιχειρηματικότητας στις ΜμΕ.
 2. Βελτίωση των οικονομικών δεικτών στις ΜμΕ.
 3. Προστασία του Περιβάλλοντος και ειδικότερα των φυσικών πόρων.
 4. Μείωση αποβλήτων.
 5. Δυνατότητες δημιουργίας μοντέλων συμβίωσης επιχειρήσεων.
 6. Προσαρμογή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.


Τόπος Δράσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Συνεργασία με φορέα

Για το Σχέδιο Δράσης αυτό, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συνεργάστηκε και θα συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου να συνεργάζεται με:

α. την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

β. την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

γ. όλα τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

 1. Τα στελέχη του τμήματος της Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.
 2. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 3. Η Αυτοτελής Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 4. Όλα τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του έργου CESME θα καταφέρει να παρέχει την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη και να συμβάλει  στον επηρεασμό του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ώστε η Κυκλική Οικονομία είναι να ενσωματωθεί στους τομείς προτεραιότητας και να διασυνδεθεί με συγκεκριμένες  πηγές χρηματοδότησης, προκειμένου να μπορέσει να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός σε πρακτικό επίπεδο και να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα με άμεσα και έμμεσα οφέλη στις ΜμΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Το Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις ΜμΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  παρουσιάστηκε στο 5ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), με τίτλο «Η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και η Συμβολή της  στην Κυκλική Οικονομία» στην Αθήνα στις 14-15 Δεκεμβρίου 2017 με σκοπό την προβολή της πρωτοβουλίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ως εταίρος  δύο καινοτόμων  έργων του προγράμματος INTERREG EUROPE για την κυκλική οικονομία, CESME - Κυκλική Οικονομία για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και BIOREGIO - Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα, συμμετείχε στην θεματική εκδήλωση για την Βιομηχανική Συμβίωση. Η εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 22-23 Μαΐου 2019 και αποτέλεσε μια ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών, καλών πρακτικών και τρόπων εφαρμογής τους. Ενώ, έμφαση δόθηκε στον ρόλο των περιφερειών στην προώθηση της βιομηχανικής συμβίωσης.

Το έργο CESME “Circular Economy for SMEs”, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Interreg Europe, ήταν ένα από τα λίγα έργα του προγράμματος, που  επιλέχθηκε από την Επιτροπή Διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2019 (EWRC 2019, για να προβληθεί τόσο στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο “CESME. Circular Economy for SMEs. When Innovation meets Circular Economy” όσο και στον εκθεσιακό χώρο Agora του Square Brussels Convention Centre, σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο. Στις 8 Οκτωβρίου, στο συνεδριακό χώρο SQUARE, διοργανώθηκε συζήτηση για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του CESME, στις περιφέρειες που συμμετείχαν στο εταιρικό σχήμα του έργου.  Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.interregeurope.eu/cesme/events/event/2966/cesme-at-the-european-week-for-regions-and-cities/
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation