ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΤΑ: 97 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής

Πρωτοβουλία

Συμμετοχή στη Διεθνή Συμμαχία Πολιτειών και Περιφερειών (States & Regions Alliance-The Climate Group) για το κλίμα

Συμμετοχή στη Διεθνή Συμμαχία Πολιτειών και Περιφερειών (States & Regions Alliance-The Climate Group) για το κλίμα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Περιφέρεια ΑττικήςΣτόχος δράσης

Eφαρμογή νέων στρατηγικών, τρόπων και μεθόδων για μεγαλύτερες παρεμβάσεις στα θέματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε κάθε πολίτη, δραστηριότητα και έργο εντός της Περιφέρειας Αττικής που με τις δράσεις του συμβάλλει στις εκλύσεις αερίων του θερμοκηπίου και άρα στην κλιματική αλλαγή.

 

Χρονική διάρκεια

Αν και το έργο απαιτεί από κάθε συμμετέχουσα Περιφέρεια τον καθορισμό στόχων, δηλ την επίτευξη συγκεκριμένου ποσοστού μείωσης των εκπεμπομένων εκλύσεων ανά τομέα δραστηριότητας εντός ενός καθορισμένου χρονικού ορίζοντα. Παρέχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα του επαναπροσδιορισμού των ποσοτικών στόχων αλλά και του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος, πάνω στα πλαίσια μιας δέσμευσης αυτοβελτίωσης και παγκόσμιας κοινωνικής υπευθυνότητας . Η συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο 2016 με την υπογραφή της φόρμας συνδρομής.


Περιγραφή

Το έργο αυτό στοχεύει στο συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε όλες τις Περιφέρειες και Πολιτείες πάνω στη Γη. Κάθε συμμετέχουσα Πολιτεία και Περιφέρεια δεσμεύεται στην λήψη μέτρων προς τον μετριασμό των εκλυόμενων ρύπων αερίων του θερμοκηπίου όλων των δραστηριοτήτων εντός των χωρικών ορίων ευθύνης της. Στα πλαίσια του εν λόγω σχεδίου η Περιφέρεια Αττικής οργανώνεται σχετικά, στοχοθετώντας μία επιθυμητή αλλά ταυτόχρονα και εφικτή μείωση των μελλοντικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εντός ενός καθορισμένου πλαισίου. Οι εν λόγω δεσμεύσεις απαιτούν ένα ρεαλισμό αλλά ταυτόχρονα και ένα όραμα ως προς το μέγεθος της προσπάθειας που η διοίκηση θα επιδιώξει αλλά και θα απαιτήσει από του πολίτες. Προς εκπλήρωση των στόχων η Περιφέρεια σχεδιάζει και οργανώνει ένα πλαίσιο ενεργειών με κύριο σκοπό το μετριασμό των εκλύσεων ακολουθώντας την δική της στρατηγική μέσα όμως σε ένα δομημένο πλαίσιο. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσεων, αρχικά πρωτογενή στοιχεία εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα συλλέγονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ),τα οποία στη συνέχεια θα επεξεργάζονται από την Υπηρεσία μας και θα προσαρμόζονται στις ανάγκες και τους στόχους του προγράμματος, διαχωρίζοντας τις εκλύσεις ανά παραγωγικό τομέα, είδος επέμβασης και δράσεις αλλά και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των πηγών. Οι εκλύσεις καταγράφονται σε ένα βάθος χρόνου δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ελέγχου της αποτελεσματικότητας και επιτυχίας και στη συνέχεια βελτίωσης τους ή συμπλήρωσης των ληφθέντων μέτρων μέσα από μια διαδικασία ανατροφοδότησης και αυτοδιόρθωσης. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα κατηγοριοποίησης των δράσεων ανά τομέα και τεχνολογικής καινοτομίας έτσι ώστε να καθίσταται περισσότερο αναγνωρίσιμη η απόδοση του κάθε μέτρου αλλά και η σύγκριση με αντίστοιχα μέτρα άλλων περιφερειών σε άλλες περιοχές σε διεθνές επίπεδο που ήδη εφαρμόζονται. Η οργάνωση όλων των περιφερειών κάτω από μια κοινή στέγη και δράση, όπως και οι τακτικές ετήσιες συνεδριάσεις των μελών του οργανισμού, δίνει τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης και καταλληλότητας ανά περιοχή των σχεδιαζομένων μέτρων αλλά και της προοπτικής επιτυχούς έκβασής τους. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, προκύπτουν σημαντικά στοιχεία σχετικά με νέες στρατηγικές, τρόποι και μέθοδοι που δυνάμεθα να ακολουθήσουμε για την προσαρμογή μας στην κλιματική αλλαγή.

Το  εν λόγω μέτρο θα βοηθήσει στην προώθηση πρακτικών που μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα και για άλλες περιφέρειες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο μέσω της διάχυσης της πληροφορίας με τη βοήθεια της πλατφόρμας αλλά και τω ανακοινώσεων της περιφέρειας μας στις διεθνείς συναντήσεις της με τις άλλες περιφέρειες και πολιτείες. Η δυνατότητα που παρέχεται για μια οργανωμένη και ενιαία προσπάθεια συγκεντρώνοντας το σύνολο των δράσεων προς ένα κοινό στόχο θα βοηθήσει στην αφύπνιση και ενεργοποίηση ασφαλώς ενός ευρύτερου συνόλου πολιτών. Παράλληλα όπως ειπώθηκε και πιο πάνω θα δίνεται γ δυνατότητα για μια προβολή όλων των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στο τομέα τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην αλλαγή της εικόνας της αλλά και στην διαμορφούμενη αντίληψη των πολιτών για τις διεθνείς τάσεις και τη θέση και στάδιο εξέλιξης και ωρίμανσης της χώρας μας. Η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού χώρου και εφαρμογής εντός της οποίας θα μπορεί ο κάθε πολίτης να ενημερώνεται για το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής τόσο ο ίδιος με το ποσοστό της συμμετοχής του σε αυτό όσο και της περιφέρειας του με τις αναλαμβανόμενες δράσεις και κίνητρα αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση  της Περιφέρειας προς την ικανοποίηση του πλαισίου εντός του οποίοι η Βιώσιμη Ανάπτυξη θα μπορέσει να ανθήσει, καταδεικνύοντας την κοινωνική της υπευθυνότητα. Η συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν όλες τις περιφερειακές δράσεις τις σχετιζόμενες με περιβαλλοντικές αλλά και ενεργειακές δράσεις καθώς και το πως αυτές επηρεάζουν τελικά τους εκπεμπόμενους ρύπους αερίων του θερμοκηπίου ανά τομέα καθιστά εφικτή μια σαφώς ορθολογικότερη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων πόρων αλλά και των παραγομένων αποβλήτων, παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον πιθανό επηρεασμό οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας προστατευόμενων περιοχών, προσδιορίζει το πλαίσιο και τους κανόνες για μια βιώσιμη γεωργία αφού οδηγεί στην ανάπτυξη ενεργειών αφύπνισης και ενημέρωσης των αγροτών αλλά και γενικότερα του κοινού για όλες τις δυνατές δράσεις όπως και το βαθμό εφαρμογής τους, αποδοχής τους και αποτελεσματικότητας τους  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο της όλης προσπάθειας είναι ότι θα αποτελέσει πρότυπο εφαρμογής και για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Οι όποιες συστηματικές προσπάθειες που γίνονται αυτήν την στιγμή και που θα γίνονται όλο και περισσότερο στη συνέχεια σε όλο τον πλανήτη, για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής θα έχουν πάντα το μειονέκτημα της απουσίας άμεσων ορατών αποτελεσμάτων, παραμένοντας μια αόρατη και ενδεχομένως αμφισβητήσιμη υπόθεση.  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων και των ωφελειών  μέσα από την παρουσίαση των Περιφερειακών επιτυγχανόμενων μειώσεων των αερίων του θερμοκηπίου και κατ’επέκταση της δυνατότητας εύληπτης κατανόησης της συμβολής του κάθε πολίτη στην προσπάθεια μετριασμού. Ενώ από την άλλη βοηθά στην προώθηση όλων των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών και τεχνολογιών σε όλα τα παραγωγικά πεδία και λειτουργίες, οδηγώντας σε ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και κατά συνέπεια οικονομικά οφέλη σε κάθε χρήστη. Μέσω του εν λόγω προγράμματος η Περιφέρεια Αττικής κατάφερε να προσδιορίσει ότι με ένα κατάλληλο συντονισμό και στόχευση των δράσεων της, θα μπορούσε να προσβλέπει σε μείωση των εκλύσεων των αερίων του θερμοκηπίου έως και 20% μέχρι το 2020 σε σχέση με τα επίπεδα του 2008, κάτι στο οποίο από τα συλλεχθέντα στοιχεία διαφαίνεται ότι θα καταφέρει τελικά να το πετύχει. Τόπος Δράσης

Πρόκειται για ένα ανοικτό πρόγραμμα. Αφορά όλες τις Περιφέρειες και Πολιτείες της Γης. Η κάθε περιφέρεια συμμετέχει με το σύνολο των ενεργειών των πολιτών και της ίδιας στην περιοχή ευθύνης της. Η συμμετοχή της Περιφέρειας αποτελεί ταυτόχρονα ένας οδηγό για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να απαιτεί την επικοινωνία και συνεργασία με όλους του φορείς οι οποίοι έμμεσα ή άμεσα επηρεάζουν τις εκλύσεις αερίων του θερμοκηπίου (Διαχειριστές Ενέργειας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Διαχειριστές Αποβλήτων, Δήμοι, Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, καταναλωτές)  , αλλά και όλες εκείνες τις υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να παρέχουν κλιματικά δεδομένα, να τα επεξεργαστούν και να τα αξιολογήσουν (ΕΛΣΤΑΤ, Αστεροσκοπείο, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα κλπ)


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το πρόγραμμα στοχεύει περισσότερο στη συλλογική συμμετοχή όλων των πολιτών και χρηστών στις δράσεις ενώ από την άλλη απαιτεί περιορισμένες απαιτήσεις στελεχικού δυναμικού στην οργάνωση, το συντονισμό και τον έλεγχο της εκτέλεσης του σχεδίου


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για την Περιφέρεια Αττικής θα είναι μεν άμεσα όσον αφορά τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία εφόσον θα χρησιμοποιούνται ολοένα και αποδοτικότερες εγκαταστάσεις και δράσεις ενώ και οι περιβαλλοντικές οχλήσεις θα ελαχιστοποιούνται, όμως τα αποτελέσματα για την επιθυμητή ανάκαμψη και τελικά αντιστροφή των κλιματικών αλλαγών θα καθυστερήσουν, αφού αυτό θα απαιτήσει την συμμετοχή σε σχετικές δράσεις των κατοίκων ολόκληρου του πλανήτη μια και η κλιματική αλλαγή προέκυψε ως αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης, άσκοπης, αλόγιστης , μη αποδοτικής χρήσης και κατασπατάλησης των ορυκτών καυσίμων αδιαφορώντας για τις εναλλακτικές δυνατότητες ανανεώσιμων πηγών που μας παρέχονται χωρίς όρια
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation