ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΤΑ: 72 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πρωτοβουλία

Συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την Ενσωμάτωση και Προτεραιοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την  Ενσωμάτωση και Προτεραιοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην Περιφέρεια Κρήτης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης είναι ΝΠΔΔ (ΟΤΑ Β΄ βαθμού) με έδρα το Ηράκλειο και αποτελείται από 4 Περιφερειακές Ενότητες: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων. Σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές για την οικονομική, κοινωνική, τουριστική και πολιτισμική ανάπτυξη του νησιού.   

Περισσότερες πληροφορίες:

www.crete.gov.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης προς την Περιφέρεια Κρήτης για το σχεδιασμό πρωτοβουλιών για την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε επίπεδο περιφερειακών στρατηγικών και πολιτικών.

Ειδικότερα, οι στόχοι της συνεργασίας είναι οι εξής:

-Ενεργοποίηση της Περιφέρειας Κρήτης για να συνταχθεί «οδικός χάρτης» για την επίτευξη των ΣΒΑ στην Κρήτη.

-Συστηματοποίηση δημόσιου διαλόγου προκειμένου να σχεδιαστούν δομές, διαδικασίες και πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης στην Κρήτη.

-Ανάδειξη συνεργατικών δράσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στην Κρήτη.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η Δράση απευθύνεται συνολικά στην Περιφέρεια Κρήτης ως Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, απευθύνεται σε όλες τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας Κρήτης οι οποίες καλούνται να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, με φορείς επιχειρηματικότητας, ΜΚΟ, την κοινωνία των πολιτών, με τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού.

 

Χρονική διάρκεια

Έναρξη: 30/9/2019 (ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Λήξη: 30/9/2020


Περιγραφή

Η Συνεργασία αναλύεται στους εξής άξονες:

-Ευαισθητοποίηση της Περιφέρειας Κρήτης για την αξιοποίηση των ευκαιριών των ΣΒΑ στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.

-Μελέτη καλών πρακτικών για την προσαρμογή των ΣΒΑ σε Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

-Κινητοποίηση συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με καλές πρακτικές και διάγνωση πεδίων συνεργασίας.

-Διάγνωση των σημαντικών θεμάτων (material issues) και του δυναμικού της Περιφέρειας Κρήτης για την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στο πλέγμα δράσεων της αναπτυξιακής πολιτικής της.

-Υποστήριξη Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού σε όλες τις οριζόντιες και κάθετες πολιτικές της Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη έργων στο νέο ΕΣΠΑ με γνώμονα τους ΣΒΑ.

-Ενέργειες και πολιτικές για τη μέτρηση της απόδοσης της Περιφέρειας Κρήτης στην επίτευξη των 17 ΣΒΑ.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η Δράση αναμένεται να έχει τα εξής αποτελέσματα για την Περιφέρεια Κρήτης:

1.Μελέτη καλών πρακτικών για την προσαρμογή των 17 ΣΒΑ σε Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.Διάγνωση του δυναμικού της Περιφέρειας Κρήτης για την ενσωμάτωση των 17 ΣΒΑ στο πλέγμα δράσεων της αναπτυξιακής πολιτικής της.

3.Προτάσεις δράσεων για την αξιοποίηση των 17 ΣΒΑ προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της Κρήτης.Τόπος Δράσης

Περιφέρεια Κρήτης


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η υλοποίηση της Δράσης θα βασιστεί στην προσέγγιση της ολοκληρωμένης κάλυψης των αναγκών των στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης για την  ενσωμάτωση και προτεραιοποίηση των ΣΒΑ στην Περιφέρεια Κρήτης.

Στο πλαίσιο της Δράσης, τα μέλη ΔΕΠ και οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ειδίκευση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, θα συντονίσουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα ενσωμάτωση και προτεραιοποίησης των ΣΒΑ στην Περιφέρεια Κρήτης.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη της Δράσης αναμένεται να είναι τα εξής:

-Ανάδειξη πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες, με μακροχρόνιο θετικό αντίκτυπο.

-Συμβολή στην καλύτερη στόχευση και κατανομή πόρων στις πιο ευάλωτες ομάδες ή / και στις υστερούσες περιοχές, με κριτήριο τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

-Συμβολή στη βελτίωση της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών για μεγαλύτερη υπευθυνότητα και λογοδοσία.

Η επίτευξη των παραπάνω βοηθά στον τελικό στόχο, τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου περιφερειακού στρατηγικού σχεδιασμού στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Εμπλουτισμός Τουριστικών Υποδομών και Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και Προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε νησιωτικές περιοχές» “i4walker”

Ανάπτυξη Λειτουργίας Συνεργατικής Πλατφόρμας Comidor για την Περοφέρεια Κρήτης - Case Study: Συλλογικά Όργανα χωρίς την χρήση Χαρτιού, Paperless.

Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Ψηφιοποίηση Διπλωμάτων Οδήγησης

Εθελοντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, σε εθελοντές χειριστές τροφίμων σε συσσίτια απόρων από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Δημόσιο ΚΔΒΜ2)

Εκπαίδευση με Πιστοποίηση από την Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Κρήτης, των Εργαζομένων του Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, για την Προφύλαξη από τον SARS-CoV-2, τα μέτρα πρόληψης και εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων σε φιλοξενούμενους και προσωπικό.

Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας

Μηχανισμός χαρτογράφησης (mapping) κοινωνικών υπηρεσιών, αναγκών και θυλάκων τοπικής αποστέρησης για τη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Κρήτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΕ Μ.Φ.Η. “ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ”

Προστασία παιδιών από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης

Συνεργασίες της Περιφέρειας Κρήτης με σκοπό την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών της ΚρήτηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation