ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 283 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Πράσινων Υπηρεσιών και Προϊόντων

Πρωτοβουλία

Συνεργατική δράση μελέτης για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα που εκπονήθηκε από την Ernst&Young κατόπιν ανάθεσης από το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συνεργατική δράση μελέτης για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα που εκπονήθηκε από την Ernst&Young κατόπιν ανάθεσης από  το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Αξιοποιώντας τα 118 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο και με οδηγό τη δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη, ο ΤΙΤΑΝ έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνή παραγωγό τσιμέντου και δομικών υλικών που εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 25 χώρες σε όλο τον κόσμο, μέσω ενός δικτύου 14 εργοστασίων και τριών μονάδων άλεσης τσιμέντου.

Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις σημαντικές προκλήσεις που αναδύονται από τις επιταχυνόμενες αλλαγές και γεγονότα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος, σε συνεργασία με τους συμ-μετόχους μας.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί κίνδυνο με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τον πλανήτη και για την κοινωνία μας. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης απαιτείται η κινητοποίηση εταιριών πολλών κλάδων, περιλαμβανομένου και του τσιμέντου. Το 2020, η Παγκόσμια Ένωση Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) ανακοίνωσε ότι τα μέλη της φιλοδοξούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα των δραστηριοτήτων και των προϊόντων τους και προσφέροντας στην κοινωνία σκυρόδεμα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου ο κλάδος μας εργάζεται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.titan.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η έννοια της Κυκλικής Οικονομίας  βρίσκεται σήμερα στον πυρήνα του παγκόσμιου διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η γραμμική προσέγγιση, στη λογική του «παίρνω, παράγω, καταναλώνω, απορρίπτω» εξάντλησε τα όρια  της. Οι πρώτες ύλες, καταναλώνονται σε ρυθμό που ξεπερνά τα διαθέσιμα αποθέματα στον πλανήτη Γη. Απάντηση σε αυτή την αγωνία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας φιλοδοξεί να δώσει ένα νέο μοντέλο, αυτό της Κυκλικής Οικονομίας απαντώντας συγχρόνως και στην ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας.

Η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία απαιτεί και ριζικές αλλαγές σε συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης που επεκτείνονται πέρα από την αποδοτικότητα των πόρων και την ανακύκλωση αποβλήτων. Στην έννοια της κυκλικής οικονομίας, η διατήρηση της αξίας των προϊόντων για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, και τοποθετεί τα προϊόντα και τον κύκλο ζωής τους στο επίκεντρο του νέου μοντέλου.

Σκοπός της μελέτης ήταν να προωθήσει τις δυνατότητες ριζικής αλλαγής που η κυκλική οικονομία μπορεί να φέρει στην ελληνική οικονομία, την επίλυση χρόνιων προβλημάτων όπως η διαχείριση των αποβλήτων και την παροχή επενδυτικών ευκαιριών ως καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η σύμπραξη των συμ-μετόχων επισημάνθηκε εξαρχής ως βασικό στοιχείο και στόχος της μελέτης. Η κυκλική οικονομία προφανώς ισχύει διαφορετικά σε κάθε εξεταζόμενο κλάδο, δεδομένου ότι ο καθένας αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις και ζητήματα προτεραιότητας σε όλη την αλυσίδα αξίας του. Προκειμένου η μελέτη αυτή να παράσχει πολύτιμες πληροφορίες για κάθε τομέα χωριστά, αλλά και ταυτόχρονα να μπορεί να καταλήξει σε οριζόντια συμπεράσματα, προσδιορίστηκαν βασικές πτυχές της κυκλικής οικονομίας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

  • Επιχειρήσεις
  • Τράπεζες, μέτοχοι και αναλυτές οικονομικών και ΕΚΕ στοιχείων,
  • Σημαντικές ΜΚΟ με πανελλήνια εμβέλεια
  • Την ευρύτερη ελληνική κοινωνία, δηλαδή πολίτες, ομάδες πολιτών, κόμματα, κυβέρνηση και θεσμικά όργανα, ΑΕΙ, κλαδικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΜΕ εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας
  • Τοπικές κοινωνίες δηλαδή πολίτες, ομάδες πολιτών, τοπικές ΜΚΟ, τοπικά ΜΜΕ
 

Χρονική διάρκεια

9 μήνες για την εκπόνηση της μελέτης, από τέλος 2015 έως Μάιο 2016.


Περιγραφή

Η μελέτη αποκάλυψε την ανάγκη νομοθετικής και κανονιστικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Ορισμένα σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν ήταν: η έμφαση που δίδεται στο στάδιο του τέλος της ζωής των προϊόντων και όχι στο στάδιο του σχεδιασμού. Το γεγονός ότι η ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων καθώς και των βιολογικών αποβλήτων απαιτεί σημαντική βελτίωση. Ότι η διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα σημαντικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η ενέργεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποδοτικότητα είναι σχετικά χαμηλή και οι περισσότεροι τομείς που μελετώνται βρίσκονται σε πρώιμη μεταβατική φάση προς την κυκλική οικονομία. Τέλος, η διείσδυση δευτερογενών καυσίμων σε ορισμένες βιομηχανικές χρήσεις όπως το τσιμέντο είναι χαμηλή δυσκολεύοντας την εφαρμογή του μοντέλου «Ανάκτησης υλικών και ενέργειας από απόβλητα ή παραπροϊόντα». Η μελέτη παρουσιάστηκε στο Βιομηχανικό Συνέδριο του ΣΕΒ τον Μάιο του 2016 στην Αθήνα, δίνοντας το σήμα για τη βιωσιμότητα στην επιχειρηματικότητα αλλά και στην κυβέρνηση.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ποσοτικοποίηση των ωφελειών της κυκλικής οικονομίας

Εξέταση της συνέργειας μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού φορέα στο θέμα της κυκλικής οικονομίας

Παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων

Ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας περί επικίνδυνων αποβλήτων και αντιμετώπισης των φραγμών της αγοράς αποβλήτων

Η χώρα μας σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, απέχει σημαντικά από το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Η μελέτη αποτέλεσε τροφή ή/και έναυσμα για την Πρωτοβουλία της κυβέρνησης μέσω διυπουργικής επιτροπής για την εκπόνηση εθνικού σχεδίου κυκλικής οικονομίας.Τόπος Δράσης

Η μελέτη παρουσιάστηκε σε ειδική συνεδρία στο πλαίσιο του διήμερου συνεδρίου «Η Ελλάδα πέρα από την κρίση: ισχυρή βιομηχανία για καινοτομία, ανάπτυξη και δουλειές», που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο ΣΕΒ, στις 23-24 Μαΐου 2016 αλλά αφορά όλη την χώρα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

  • ΣΕΒ
  • Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SEV BCSD)
  • ΕΥ (Ernst & Young)
  • Το SEV BCSD) ανέθεσε στην ΕΥ (Ernst & Young) την υλοποίηση της μελέτης, ενώ παράλληλα συνεισέφερε τεχνογνωσία και εμπειρίες των στελεχών των εταιριών του SEV BCSD) για την ολοκλήρωση της μελέτης.

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στελέχη της Εταιρίας συνεργάστηκαν στην παροχή στοιχείων για τη μελέτη, καθώς και στην αξιοποίηση αυτών των στοιχείων.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Αύξηση της διείσδυσης δευτερογενών καυσίμων και πρώτων υλών σε ορισμένες βιομηχανικές χρήσεις, μεταξύ των οποίων και στην τσιμεντοβιομηχανία.

Δυνατότητα αξιοποίησης των  αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, βάσει της πρόσφατης νομοθεσίας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H ανταπόκριση μας στην πανδημία του κορωνοϊού

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει στόχους ESG για το 2025 και μετά, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για βιώσιμη ανάπτυξη.

"Nothing to Waste" - Επιχειρηματική Πρωτοβουλία Ανακύκλωσης

Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ

Δράσεις CSR σε συνεργασία με ΧΑΝΘ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.

Εργαζόμενοι ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: Δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ

Ιδρύθηκε ο πρώτος Φαινολογικός Κήπος της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου TITAN στην Ευκαρπία σε συνεργασία με το Αριστοτελείου. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Καινοτόμα "πράσινη" συσκευασία τσιμέντου

Νέες πλατφόρμες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις αέριες εκπομπές και τα οφέλη της ανάλωση εναλλακτικών καυσίμων έναντι συμβατικών, των εργοστασίων του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα.

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Πιστοποίηση Zero Waste to Landfill (ZWTL)

Πλαίσιο Δράσεων YOUTH MATTERS

Πρόγραμμα "Επιλέγω" (διατροφή, φυσική κατάσταση, ισορροπία)

Πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος

Προϊόν έτοιμου σκυροδέματος ENVIRA

Συμβολή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Κυκλική Οικονομία

Συμμετοχή σε Δράσεις του Let's Do it Greece σε εργοστάσια Πάτρας, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, Pact 4 Youth

Υποστήριξη Ελευσίνας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation