ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 403 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Πρωτοβουλία

Young/Millennials Management Team - Ακαδημία ανάπτυξης νέων στελεχών

Young/Millennials Management Team - Ακαδημία  ανάπτυξης νέων στελεχών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ

H Παπαστράτος το 2017, γύρισε σελίδα στην ιστορία της, και μέσω μιας σημαντικής επένδυσης ύψους 300 εκατ. ευρώ, μετέτρεψε το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το IQOS.


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Διαχρονικά οι στόχοι του προγράμματος είναι: 

  • Η ανάπτυξη νέων στελεχών μας μέσα από ένα  ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα/ακαδημία.
  • Η παροχή ίσων ευκαιριών στους νέους εργαζομένους της εταιρίας όλων των τμημάτων.
  • Η παροχή διατμηματικών εμπειριών, η καλλιέργεια συμπεριφορών και ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα δώσουν μια στέρεη βάση για μελλοντική ανέλιξη μέσα στο οργανισμό.
  • Η εμβάθυνση των πλάνων διαδοχής, με έμφαση σε νέα στελέχη.
  • Η ενίσχυση κουλτούρας διαρκούς μάθησης και ανάπτυξης.

Παράλληλα η μετεξέλιξή του από τοπικό ΥΜΤ σε διεθνές πρόγραμμα MMT, στοχεύει επιπλέον στην:

  • Διεύρυνση των συνεργιών και συνεργασιών των επιμέρους ΗR διευθύνσεων εντός του EU Balkans cluster.
  • Καλλιέργεια πολυπολιτισμικής/διεθνούς κουλτούρας στη νέα γενιά στελεχών.
  • Ανάπτυξη ισχυρών δεσμών μεταξύ των ταλέντων του cluster, για τη δημιουργία ισχυρού δικτύου από τα πρώτα κιόλας στάδια της καριέρας τους.
  • Παροχή ενός ευρύτερου πεδίου εμπειριών που θα ενισχύσει την κατανόηση της εταιρικής στρατηγικής και κουλτούρας σε περιφερειακό/διεθνές επίπεδο.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους υπαλλήλους, χωρίς διοικητική ευθύνη/εμπειρία (individual contributors) με τουλάχιστον ένα χρόνο προϋπηρεσία στην εταιρεία. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν σταθερά εξαιρετική απόδοση και αναγνωρισμένες δυνατότητες εξέλιξης. 

 

Χρονική διάρκεια

Ο κάθε κύκλος έχει διάρκεια περίπου 1½ χρόνο και εξελίσσεται σε 4 θεματικές ενότητες με διάρκεια 3-4 μηνών η κάθε μία.

Στο ενδιάμεσο διάστημα τα μέλη εμπλέκονται σε κρίσιμα και σημαντικά έργα. 


Περιγραφή

Η ακαδημία ανάπτυξης νέων στελεχών ξεκίνησε το 2011 σαν YMT εστιάζοντας σε νέα ταλέντα της Παπαστράτος και το 2016 εξελίχθηκε σε MMT συμπεριλαμβάνοντας στελέχη από τις θυγατρικές Ρουμανίας & Βουλγαρίας που απαρτίζουν το EU Balkans cluster της ΡΜΙ.

Η ανάγκη: Η δημιουργία της επόμενης γενιάς στελεχών μέσω εσωτερικής ανάπτυξης ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια και η διαρκής ανάπτυξη του οργανισμού και η παροχή ευκαιριών στους νέους εργαζόμενους της Παπαστράτος να αναδείξουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους.

Η Ιδέα: Η δημιουργία ενός παράλληλου Management Team, στα πρότυπα του πραγματικού με στόχο αφενός να δοθεί σε νέα ταλέντα η εμπειρία μέσω προσομοίωσης ενός πραγματικού MT και αφετέρου να αναδειχθούν στελέχη που θα αποτελέσουν τις επόμενες γενιές Διευθυντών.

Γενικές Πληροφορίες: Στις 2 πρώτες YMT ακαδημίες (2011 και 2013) επελέγησαν 8-10 νέα στελέχη της Παπαστράτος  από όλα σχεδόν τα τμήματα (Λειτουργίες, Πωλήσεις, Οικονομικών, HR κ.α.) όπου παρακολούθησαν 4 θεματικές ενότητες εκπαιδεύσεων με συνολική διάρκεια ενάμιση έτος. 
Σήμερα εξελίσσεται ήδη η 3η  ακαδημία, που έχει μετονομαστεί σε Millennial’s Management Team και έχει επεκταθεί στις 3 χώρες του EU Balkans Cluster, με 20 συνολικά συμμετέχοντες από την Ελλάδα (8), την Ρουμανία (8) και τη Βουλγαρία (4). 

Διαδικασία Επιλογής: Η επιλογή πραγματοποιείται μέσα από ενδελεχή αξιολόγηση, που περιλαμβάνει  γραπτή έκθεση ή ένα μικρό βίντεο στα αγγλικά σε θέμα που επιλέγει η ομάδα Διοίκησης, συνεντεύξεις με ανώτερα στελέχη και ολοκληρώνεται με ένα πρωτοποριακό παιχνίδι επιχειρησιακής προσομοίωσης. Σε κάθε στάδιο, οι υποψήφιοι που δεν συνεχίζουν, λαμβάνουν ανατροφοδότηση από το HR.

Εκπαιδευτικό Πλάνο και δομή προγράμματος: Κάθε πρόγραμμα αποτελείται από 4 θεματικούς κύκλους που ο καθένας διαρκεί 3-4 μήνες. Στη αρχή του κάθε κύκλου τα μέλη συγκεντρώνονται για μια περίπου εβδομάδα όπου έχουν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επαφές με μέλη της ανώτερης διοίκησης και επιλεγμένες εμπειρίες εντός και εκτός εταιρίας.

Στην πρώτη ενότητα (Foundational Week) δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των μελών του προγράμματος αλλά και στην κατανόηση της ιδιαίτερης ατομικής τους ταυτότητας μέσα στο σύνολο.  Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει εκπαιδεύσεις όπως to ‘7 Habits of effective leaders’, Mayer Bricks Type Indication’. 

Στις 3 επόμενες (Deep Diving Weeks), για να αποκτήσουν μια ολιστική αντίληψη και κατανόηση τους εταιρικού γίγνεσθαι, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με επιμέρους τομείς της εταιρείας, με στόχο την καλύτερη γνώση των θεμάτων τους και την σε βάθος κατανόηση των στρατηγικών τους. 
Χαρακτηριστικές θεματικές ενότητες: Product Life Cycle, Marketing and Commercial, Tobacco Taxation and Regulation, Digitalization and Continuous Improvement Culture.

Στο ενδιάμεσο διάστημα τους ανατίθενται σημαντικά έργα με υπεύθυνο ένα μέλος της Διοίκησης, για να τους καθοδηγεί.  Με την ολοκλήρωση τους, πραγματοποιείται παρουσίαση των αποτελεσμάτων και παροχή ανατροφοδότησης.
Ταυτόχρονα μέσω μιας πλειάδας in class και e-learning εκπαιδεύσεων ενισχύεται το υπόβαθρο τους, για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος, όπως Project Management, Problem Solving και Presentation Skills.

Εκτός από τις επιμέρους εκπαιδεύσεις, συναντώνται συχνά με τους Διευθυντές των τομέων και ενημερώνονται για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αποκτήσουν καλύτερη γνώση των στρατηγικών, της πορείας της επιχείρησης, να ανταλλάξουν απορίες/προβληματισμούς αλλά ταυτόχρονα και για να ενισχυθεί η εικόνα τους στην ανώτερη διοίκηση.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η στενή συνεργασία με την ομάδα Διοίκησης, η συμμετοχή σε διατμηματικά ή/και cluster projects και η συνεχής καθοδήγηση βοηθά τα μέλη της προγράμματος να κατανοήσουν σε βάθος την κουλτούρα και τις αξίες της εταιρείας. Ενώ παράλληλα αναπτύσσουν σημαντικές δεξιότητες, όπως ικανότητα παρουσίασης, επιχειρηματική σκέψη, άνεση επικοινωνίας με τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και κυρίως στρατηγική αντίληψη. Στοιχεία πολύτιμα για την περαιτέρω εξέλιξη της καριέρας τους. 

Τα μέλη των 2 πρώτων ΥΜΤ ακαδημιών, έχουν σημειώσει σημαντική εξέλιξη είτε αναλαμβάνοντας θέσεις αυξημένων ευθυνών στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες θυγατρικές στο εξωτερικό.

Τα οφέλη του προγράμματος συνεχίζονται όμως και μετά την ολοκλήρωση του. Η εταιρεία προσφέρει χρηματοδότηση (μερική ή ολική) ενός εκπαιδευτικού προγράμματος της επιλογής του κάθε αποφοίτου. 

Μέχρι σήμερα, έχουν χρηματοδοτηθεί κατά 50% πέντε προγράμματα ΜΒΑ και κατά 100% προγράμματα Coaching, Digital Marketing, mini MBA και Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού.

Τέλος, σε όσους το επιθυμούν, δίνεται η δυνατότητα mentoring με ένα μέλος της διοίκησης.Τόπος Δράσης

1ος και 2ος κύκλος  Young Management Team:  Αθήνα 
3ος κύκλος Millennials Management: Αθήνα, Σόφια, Βουκουρέστι


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η περιφερειακή εξέλιξη του προγράμματος Millennial’s Management Team, διαμορφώνει ένα νέο ευρύτερο μοντέλο συνεργασίας κατ’ αρχήν με τις όμορες Διευθύνσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού των θυγατρικών της Philip Morris στα Βαλκάνια. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την υλοποίηση του προγράμματος ΥΜΤ/MMT συνεργάστηκαν στενά, στελέχη από των τομέα των Πωλήσεων, Marketing, Οικονομικών και Παραγωγής και από τις τρείς χώρες, τόσο για την εκτέλεση αλλά κυρίως για το σχεδιασμό του περιεχομένου του. 

Ταυτόχρονα η ανώτερη διοίκηση της εταιρίας συμμετέχει ενεργά σε όλα τα στάδια επικοινωνίας και επιλογής των υποψηφίων.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Οι πρώτοι δύο κύκλοι YMT έχουν ήδη αποφέρει πολλαπλά οφέλη για την εταιρεία αφού οι συμμετέχοντες στους 2 πρώτους YMT κύκλους, έχουν σημειώσει σημαντική εξέλιξη, ενδυναμώνοντας τα πλάνα διαδοχής του οργανισμού.

Παράλληλα, η ενασχόληση των μελών σε Project, έχει αποφέρει σημαντικές βελτιώσεις και καινοτόμες ιδέες και λύσεις που εφαρμόζονται άμεσα στην Παπαστράτος και στην PMI, όπως οι προτάσεις για τον καπνό για στριφτά τσιγάρα που παρουσιάστηκαν και υιοθετήθηκαν από τον Διευθυντή Ευρώπης.

Τέλος, η πρωτοβουλία αυτή έχει χαρακτηριστεί βέλτιστη πρακτικής από την Ευρωπαϊκή Ομάδα HR και η Παπαστράτος βραβεύτηκε, για το μοναδικό τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει εσωτερικά τα ταλέντα της εταιρείας. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eκπαιδευτικά προγράμματα για καπνοκαλλιεργητές στις πρακτικές της «Γεωργίας Ακριβείας»

Project Mission Zero

"Φροντίδα εν κινήσει»: Το πρώτο στην Ευρώπη λεωφορείο - κινητή μονάδα ατομικής υγιεινής για τους ανθρώπους που ζουν στο δρόμο"

«Καταπολέμηση παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού»

«Μηχανισμός Υποστήριξης των Καλών Αγροτικών Πρακτικών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις»

Αντιμετώπιση Χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού των γυναικών στην Ελλάδα

Πρόγραμμα "Συνεχίζουμε Μαζί" για την άμεση στήριξη της Μικρής Λιανικής

Πρόγραμμα Συνολικής Διαχείρισης Νερού

Στρατηγική Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation