ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 39 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπεύθυνη Λειτουργία

Πρωτοβουλία

Υπεύθυνος Συστημάτων Διαφάνειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Υπεύθυνος Συστημάτων Διαφάνειας  στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνικός Οργανισμός κατά της ΔιαφθοράςΣτόχος δράσης

Στόχος της ενσωμάτωσης και της σωστής εφαρμογής των  Κανονισμών  ηθικής και δεοντολογίας, πρόληψης φαινομένων διακριτών μεταχειρίσεων στο χώρο εργασίας, ηθικής στον αθλητισμό, διαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων και πρόληψης φαινομένων διαφθοράς στην λειτουργία κάθε δήμου είναι η εναρμόνιση της όλης δομής και δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας  σύμφωνα  με τα διεθνή πρότυπα, κι η δι’αυτής ανταπόκριση της χώρας μας στις διεθνείς της υποχρεώσεις, αποτελώντας συνάμα υπόδειγμα προς μίμηση διεθνώς. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση της διαφάνειας και λογοδοσίας, κυρίως στα Δημόσια Οικονομικά, ικανοποιώντας το πάγιο και αδιαμφησβήτητο δημοκρατικό αίτημα όπως οι πολίτες γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους ξοδεύονται οικονομικά, αποδοτικά και αποτελεσματικά, κι όπως, ως καταναλωτές των δημοσίων υπηρεσιών, απαιτούν τα απαραίτητα πρότυπα της απόδοσης (standards of performance). Ομοίως, από την πλευρά των δήμων, η αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς, εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη διαφύλαξη των περιουσιακών τους  στοιχείων, συντελεί στην αύξηση των εσόδων τους, στη βελτίωση της παροχής δημοτικών υπηρεσιών και τελικά στην τόνωση της δημόσιας εμπιστοσύνης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται κυρίως:

Κυβέρνηση

Δικαστές και Εισαγγελείς

Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δημότες - πολίτες

Αθλητικά Σωματεία

Επιθεωρητές Εργασίας

Πολιτικά Κόμματα

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου 

Ευρωπαικούς και Διεθνείς Οργανισμούς

Επενδυτικούς Οίκους

 

 

Χρονική διάρκεια


Η πιλοτική εφαρμογή των συστημάτων διαφάνειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ορίζεται στα πέντε έτη.


Περιγραφή

www.hellenicanticorruption.org

Ο Ελληνικός Οργανισμός κατά της Διαφθοράς  είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016.

Οι ιδρυτές του  Οργανισμού  επιδίωξαν εξ’ αρχής να του προσδώσουν Διεθνή – Ευρωπαϊκή ταυτότητα προς βέλτιστη επίτευξη των καταστατικών του σκοπών, και προς τούτο αυτός συστάθηκε σύμφωνα:  α) με τις διατάξεις του άρθρου 741 επ. του Αστικού Κώδικα, β) με το Ελληνικό Σύνταγμα γ), με  το Πρωτόκολλο Αρ. 9  περί εφαρμογής του άρθρου 16 παρ. 4 της Συνθήκης της Ευρώπης και του άρθρου 238 παρ. 2 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρώπης, Δήλωση 17 περί αρχής υπεροχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου ως τούτο αποτυπώνεται στην υπ. Αρ. 11197/2007 (JUR 260) Γνωμοδότηση της Νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, δ) με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο. 14 ε) με την Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και τα δύο Διεθνή Σύμφωνα για τα Ατομικά, Πολιτικά, Οικονομικά, Πολιτιστικά και Κοινωνικά Δικαιώματα του 1966, στ) με την Σύμβαση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της Διαφθοράς (UNCAC), ζ) με την Αστική και Ποινική Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της Ομάδας των Κρατών Μελών για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, GRECO, η) με την Σύμβαση για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θ)  με την Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των Whistleblowers CM/Rec (2014)/7 και ι) με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ για την προστασία των whistleblowers.

Δυνάμει του ανωτέρω πλαισίου  σε συνεργασία με την Πολιτεία,  ο Ελληνικός Οργανισμός κατά της Διαφθοράς καλείται να προωθήσει, να εφαρμόσει και να εποπτεύσει την εφαρμογή του διεθνούς δικαιϊκού πλαισίου για την πρόληψη φαινομένων διαφθοράς,  την προστασία των whistleblowers, την προστασία των εργαζομένων από φαινόμενα ενάσκησης ψυχολογικής βίας στο χώρο εργασίας και την προώθηση κανόνων ηθικής, δεοντολογίας και διαφάνειας στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Η συνεργασία του Ελληνικού Κράτους και των φορέων αυτού με τον Ελληνικό Οργανισμό κατά της Διαφθοράς ερείδεται στο γεγονός πως ο δεύτερος στηρίζει την λειτουργία του αφενός στα άρθρα 5, 6 και 13 της Διεθνούς Σύμβασης κατά της Διαφθοράς του ΟΗΕ, η οποία κυρώθηκε δυνάμει του Ν.3666/2008, και αφετέρου στο άρθρο 20 του Νόμου 3560/2007 δυνάμει του οποίου κυρώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή η Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη διαφθορά του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου. Τα προαναφερθέντα άρθρα προβλέπουν ρητώς την δέσμευση της πολιτείας να συνεργαστεί με ιδιωτικής πρωτοβουλίας φορείς, ειδικευμένους πάνω στα θέματα διαφθοράς, εξασφαλίζοντάς τους ανεξαρτησία κατά την εκτέλεση του έργου τους και παρέχοντάς τους την τυχόν αναγκαία συνδρομή της. Ο Πρόεδρος  του Ελληνικού Οργανισμού κατά της Διαφθοράς, με ρητή ενυπόγραφη δέσμευση από 23 Νοεμβρίου 2016 προς τον απελθόντα Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κύριο Ban Ki-Moon υποχρεώνεται τόσο ο ίδιος όσο και ο  Οργανισμός του οποίου είναι και διαχειριστής να τηρεί και να προωθεί δια της δράσης του τις δέκα καταστατικές αρχές του  «Οικουμενικού  Συμφώνου των Ηνωµένων Εθνών» (UN Global Compact).

Το Οικουμενικό Σύμφωνο (UN Global Compact) δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2000 και αποτελεί ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το οποίο καλούνται να ευθυγραμμίζουν τις λειτουργίες και στρατηγικές τους με δέκα παγκόσμια αποδεκτές Αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ως η μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας –με χιλιάδες συμμετέχοντες από περισσότερες από 150 χώρες – το Οικουμενικό Σύμφωνο έχει ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και προώθηση της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων και των αγορών.

Εκτός από Εταιρείες εμπορικού σκοπού, συμμετέχουν  και αστικές  κοινωνικές οργανώσεις και μη-κυβερνητικές οργανώσεις.                                                                                   

Ο Ελληνικός Οργανισμός κατά της Διαφθοράς είναι μέλος του Οικουμενικού  Συμφώνου του ΟΗΕ  (UN Global Compact) από τις 30 Νοεμβρίου 2016 

Ο Πρόεδρος  του Ελληνικού Οργανισμού κατά της Διαφθοράς, με ρητή ενυπόγραφη δέσμευση από 23 Νοεμβρίου 2016 προς τον απελθόντα Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κύριο Ban Ki-Moon υποχρεώνεται τόσο ο ίδιος όσο και ο  Οργανισμός του οποίου είναι και διαχειριστής να τηρεί και να προωθεί δια της δράσης του τις δέκα καταστατικές αρχές του  «Οικουμενικού  Συμφώνου των Ηνωµένων Εθνών» (UN Global Compact).

Το Οικουμενικό Σύμφωνο (UN Global Compact) δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2000 και αποτελεί ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το οποίο καλούνται να ευθυγραμμίζουν τις λειτουργίες και στρατηγικές τους με δέκα παγκόσμια αποδεκτές Αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ως η μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας –με χιλιάδες συμμετέχοντες από περισσότερες από 150 χώρες – το Οικουμενικό Σύμφωνο έχει ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και προώθηση της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων και των αγορών.

Εκτός από Εταιρείες εμπορικού σκοπού, συμμετέχουν  και αστικές  κοινωνικές οργανώσεις και μη-κυβερνητικές οργανώσεις.                                                                                   

Ο Ελληνικός Οργανισμός Κατά της Διαφθοράς  συμμετείχε  στο πρόγραμμα των  ομάδων εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης που αφορούσαν την υιοθέτηση πολιτικών καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ελλάδα  (OECD working groups on anti-corruption policies). Το πρόγραμμα διήρκεσε  από τον Νοέμβριο του  έτους 2016 έως και τον Νοέμβριο του 2017.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Κατά της Διαφθοράς  εκπόνησε  το επιχειρηματικό πλάνο για την δημιουργία του  «HACO Smart Park». 

Στις 16 Νοεμβρίου 2017 ο Ελληνικός Οργανισμός Κατά της Διαφθοράς κατέθεσε Σχέδιο Νόμου «περί της Προστασίας Μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος’ (‘whistleblower law’) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο κωδικοποιεί το διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο  συνδυάζοντας το με το Ελληνικό Σύνταγμα και του Νόμους του Κράτους.

https://www.academia.edu/35168749/HELLENIC_ANTI-CORRUPTION_ORGANIZATION_draft_proposal_on_whistleblower_protection_in_Greece

O Ελληνικός Οργανισμός Κατά της Διαφθοράς είναι συνδεδεμένο μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Δωροδοκίας (International Anti-Bribery Academy) από τον Δεκέμβριο του 2017 και φέρει τον διακριτικό τίτλο «Ελληνική Ακαδημία κατά της Δωροδοκίας».


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διαφάνεια στην διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, η χρηστή διακυβέρνηση, η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.Τόπος Δράσης

Ελληνική Επικράτεια


Συνεργασία με φορέα

Μέλος του UN Global Compact

Διασυνδεδεμένο Μέλος της Anti-Bribery Academy International


Συμμετοχή εργαζομένων


Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας

Προώθηση του Δημοσίου Διαλόγου

Υλοποίηση ξεκάθαρων πρακτικών

Σύμφωνο Εμπιστοσύνης με τον Πολίτη

Αξιόπιστος Κυβερνητικός Εταίρος
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation