Καλές πρακτικές

2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Be the change... you want to be!

Be the  change... you want to be!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού

Σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικό) Τόπος: Κολινδρός Πιερίας Αριθμός μαθητών: 81


Διευθυντής Σχολείου

Δημήτριος Χλεμές

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τομέα της τεχνολογίας και της επιστήμης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου, χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα και από πολλαπλές “κρίσεις” στο πεδίο της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Οι συνθήκες αυτές κάθε άλλο παρά ευνοϊκές είναι για την ευημερία του ανθρώπου. Η έντονη οικονομική κρίση που πλήττει σήμερα ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων και αναπτυγμένων χωρών, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιβαλλοντική κρίση και ταυτόχρονα συνδέεται και με την κρίση στις σύγχρονες κοινωνίες. Η περιβαλλοντική κρίση πηγάζει από τη μη αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, τη σπατάλη των φυσικών πόρων και ενέργειας, με ζητούμενο τη “φθηνή” μαζική παραγωγή προς ικανοποίηση των καταναλωτικών μας ορέξεων. Το υφιστάμενο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης υποβαθμίζει το περιβάλλον και οδηγεί σε σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα (π.χ. περιβαλλοντική ρύπανση, κλιματικές αλλαγές, συρρίκνωση της βιοποικιλότητας…) τα οποία διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία και θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση των οικοσυστημάτων και κατά συνέπεια του ίδιου του ανθρώπου. Ταυτόχρονα η περιβαλλοντική κρίση συνδέεται με κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα (π.χ. φτώχια, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί μετανάστες, παραγωγή και κατανάλωση).
Η αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών απαιτεί μια αειφορική, βιώσιμη και μόνιμη λύση. Η Αειφόρος Ανάπτυξη είναι το είδος της ανάπτυξης η οποία υπόσχεται να επαναφέρει την ισορροπία στο παγκόσμιο σύστημα Περιβάλλον – Οικονομία – Κοινωνία συνυπολογίζοντας τα τρία και επιδιώκοντας μακροπρόθεσμη βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Η Αειφόρος Ανάπτυξη όμως για να επιτευχθεί απαιτεί μια παγκόσμια επανάσταση στον τρόπο σκέψης και δράσης των πολιτών. Απαιτεί την ανάπτυξη σεβασμού, κριτικής και συστημικής σκέψης, συμμετοχής και ενδιαφέροντος, την ενστάλαξη ηθικών αξιών καθώς και σημαντικές δεξιότητες λύσης προβλήματος, αναστοχασμού και αξιολόγησης. Απαιτείται επίσης συνεργασία και συντονισμένες δράσεις σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και με τη συμμετοχή και συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των πολιτών. Στην αναζήτηση της λύσης αυτής, στο επίκεντρο των συζητήσεων και των αντιπαραθέσεων τίθεται ο ρόλος της εκπαίδευσης ως το μέσο το οποίο θα οδηγήσει στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών, ικανών να κτίσουν ένα καλύτερο μέλλον. Η ικανότητα τους αυτή θα πηγάζει όχι μόνο από την απόκτηση ενός σώματος γνώσεων σε σχέση με τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης, αλλά και στην ικανότητα και διάθεσή τους να συμμετέχουν ενεργά και υπεύθυνα για την επίλυση των ζητημάτων αυτών. 

Η δράση  που  υλοποιούμε έχει βασική επιδίωξη την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε αυτή να είναι συμβατή και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και στο ζητούμενο της Εκπαίδευσης για την βιώσιμη ανάπτυξη, που σε ότι αφορά τη σχολική και εκπαιδευτική διαδικασία επικεντρώνεται στο να καταστήσει το σχολείο κοινότητα μάθησης για την ανάπτυξη και εδραίωση μιας νέας περιβαλλοντικής κουλτούρας. Μιας κουλτούρας που θα επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία να ζουν κατά τρόπο δημιουργικό και εποικοδομητικό, στη βάση της αειφορίας. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη δράση παρέχει ευκαιρίες για απόκτηση πλούσιων παιδαγωγικών εμπειριών και δεξιοτήτων από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και προωθεί την επίτευξη απαραίτητων, εκπαιδευτικών στόχων όπως η ανάπτυξη κοινωνικού και περιβαλλοντικού ήθους και αξιών.

Οι εμπειρίες  που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί θα βοηθήσουν στη συνέχεια να υλοποιηθούν δράσεις  με τους μαθητές σε επίπεδο της σχολικής μονάδας αλλά και συνεργατικά με άλλες σχολικές  μονάδες της ευρύτερης περιοχής αλλά  και σχολικές μονάδες της Ευρώπης


Αποτελέσματα / επίδραση

Στα  πλαίσια της δράσης μας παρουσιάστηκε το πρόβλημα της υπερκατανάλωσης, της αλόγιστης χρήσης πλαστικού και προτάθηκαν λύσεις που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε, επιτυγχάνοντας την ευαισθητοποίηση.
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως οι μαθητές ανέπτυξαν τους προβληματισμούς τους, σε ερωτήματα όπως:
• Πώς μπορούμε να μειώσουμε το πλαστικό όταν ταξιδεύουμε, πώς μπορούμε να μειώσουμε το πλαστικό από τις κουζίνες, τα μπάνια, τα σπίτια και τις ζωές μας;
Τα παιδιά συνεργάζονται  αρμονικά και ισότιμα με τους εκπαιδευτικούς εμπλέκονται πολύ γρήγορα και προσαρμόζονται στο νέο πολιτικό καθήκον τους και όταν εργάζονται σε επίπεδο ομάδων προτείνουν  βιώσιμες λύσεις, όπως:
• Κουβαλώ πάντα τη δική μου τσάντα για ψώνια.
• Αποφεύγω τη χρήση πλαστικής τσάντας.
• Λέω όχι στα καλαμάκια μιας χρήσεως και στα μαχαιροπίρουνα.
• Χρησιμοποιώ επαναχρησιμοποιήσιμες φιάλες νερού.
• Συσκευάζω το γεύμα μου (στο σχολείο ή και αλλού) σε δοχεία επαναχρησιμοποιήσιμα κ.ά.

Γενικότερα οφέλη των συμμετεχόντων μαθητών και εκπαιδευτικών από αυτή τη δραστηριότητα
Για την επίτευξη μιας αειφόρου κοινωνίας οι αλλαγές ξεκινούν από μέσα από το σχολείο και καλύπτουν την ανάπτυξη της πολιτικής της σχολικής μονάδας, την υλοποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων, τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, την οργάνωση και διοίκηση του σχολείου και την αξιολόγηση. Οι δράσεις επεκτείνονται και στην τοπική κοινότητα διασφαλίζοντας έτσι τη συνέπεια ανάμεσα στην τυπική εκπαίδευση και την αφύπνιση του κοινού για ένα αειφόρο μέλλον.
Η εκπαίδευση για την αειφορία αποτελεί ένα νέο παιδαγωγικό πρότυπο, το οποίο προάγει μεταξύ άλλων τη μαθητοκεντρική εκπαίδευση, τη συνεργατική μάθηση, την οικοδόμηση της γνώσης σε προϋπάρχουσες εμπειρίες και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αποτελεί ακόμη, μια δυναμική εκπαίδευση η οποία ενθαρρύνει τους ανθρώπους κάθε ηλικίας να αναλάβουν ευθύνη για τη δημιουργία και τη διαμόρφωση ενός αειφόρου μέλλοντος.

Ομάδα - στόχο της δράσης μας αποτελούν οι μαθητές και μαθήτριες του  σχολείου  μας αλλά και  των  συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων (στα πλαίσια του σχεδίου ERASMUS+ KA229), οι οποίοι πρόκειται να αποκτήσουν:

- Καλλιέργεια γνώσεων σε σχέση με ζητήματα περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και η ενίσχυση του περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, πολιτικού και κοινωνικού γραμματισμού.

- Ευαισθητοποίηση – συνειδητοποίηση του πολυδιάστατου χαρακτήρα των ζητημάτων της Αειφόρου Ανάπτυξης και της ατομικής και συλλογικής ευθύνης.

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων, χρήσης τεχνολογικών μέσων, συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, διαγενεακής επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης.

- Καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Αγγλική γλώσσα (κανόνες, παραμύθια, ιστορίες καθώς και επιστολές και σύνταξη και ανάγνωση μηνυμάτων) και να μάθουν από την ανάγνωση (σε χαρτί ή/και ψηφιακή μορφή,  άρθρα- προτάσεις κλπ.)

- Απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων με σκοπό να επικοινωνούν και να παρουσιάζουν τη δουλειά τους (επεξεργασία κειμένου, χρήση πολυμέσων) και να συγκεντρώσουν υλικό (αναζήτηση στο διαδίκτυο).

- Απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων για να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να χρησιμοποιούν ακριβές και κατάλληλο λεξιλόγιο και να γράφουν (ανακοινώσεις, κάρτες, προσκλήσεις, αφίσες κ.ά.).

- Καλλιέργεια κριτικής στάσης απέναντι στον τρόπο ζωής, θετικής στάσης για την κοινότητα, ώστε να υιοθετήσουν την πεποίθηση ότι μπορούν συλλογικά να διαμορφώσουν το μέλλον. 

-Ενθάρρυνση της συμμετοχής και της ανάληψης δράσης και καλλιέργεια της επιθυμίας για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων με δημοκρατικό τρόπο με αφετηρία το σχολείο.

- Ανάπτυξη Κοινωνικών δεξιοτήτων και αυτονομία μέσω της συνεργασίας σε μια κοινή δράση με εταίρους  από πολλές χώρες.

 

  Συνεργασίες

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού είναι ένα μικρό 6/θέσιο σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο βρίσκεται στον Κολινδρό Πιερίας, μια ημιορεινή κωμόπολη με αγροτικό κυρίως πληθυσμό. Το σχολικό έτος 2018 -19 φοιτούν στο σχολείο 81 μαθητές.
Το σχολείο μας τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε πολλά καινοτόμα προγράμματα, (περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, εκπαιδευτικής ρομποτικής κ.ά.) και εφαρμόζει νέες εκπαιδευτικές μεθόδους, στοχεύοντας κυρίως στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών.
Κατά τα σχολικά έτη 2018-19 και 2019-20 το σχολείο μας μεταξύ άλλων συντονίζει και ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών KA229 με τίτλο: "Be the change ... you want to be!"
Το σχέδιο ανήκει στη Βασική Δράση ΚΑ2 /Σχολικές Συμπράξεις
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν και  συνεργάζονται τα παρακάτω σχολεία από έξι χώρες συνολικά:
1. Ελλάδα – Κολινδρός – 2ο Δημοτικό Σχολείο – Συντονιστικό σχολείο
2. Ρουμανία - Curtea de Arges - Scoala Gimnaziala Mircea cel Batran
3. Ιταλία - Sassari, Sardinia - Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto
4. Ισπανία – Santa Cruz de Tenerife - CEIP TAGOROR
5. Λιθουανία- Gargždai-Gargzdu Minijos progimnazija
6. Κροατία- Slatina- Osnovna škola Josipa Kozarca

Για την υλοποίηση  της δράσης  συνεργαζόμαστε  ακόμη με τοπικούς φορείς (Δήμος, Σύλλογος Γονέων,  Κέντρα Περιβαλλοντικής  Εκπάιδευσης, κ.ά.).  


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δημήτριος Χλεμές, Δημήτριος Λανάρας, Σοφία Σκαρλάτου, Λυσίκατος Δημήτριος

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Κατά τη διάρκεια  της δράσης συνθέσαμε ένα  τραγούδι (στην αγγλική γλώσσα) με τίτλο: Be the change...you want to be!, το οποίο  οι μαθητές/ τριες τραγούδησαν και χόρεψαν. 

Στίχοι του τραγουδιού στην Αγγλική με απόδοση και στα ελληνικά στο συνημμένο αρχείο Word 1

Κατά τη  διάρκεια της  δράσης πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικές  επισκέψεις: 

  • Σε Μονάδα καλλιέργειας  και παραγωγής  μανιταριών 
  • Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Νάουσας (όπου  υλοποιήσαμε το πρόγραμμα: "Αράπιτσα Το ποτάμι μας") 
  • Επικουρικά της δράσης υλοποιούμε  περιβαλλοντικό πρόγραμμα  με τίτλο:  Τρέχει  το νερό … στ’ αυλάκι! 

Όλες οι δράσεις  διαχέονται στην τοπική κοινωνία αλλά κια γενικότερα με δημοσιεύσεις σε  ιστολόγια, Facebook, ιστοσελίδα,   τηλεοπτικούς σταθμούς κ.ά.) 

Ενδεικτικά: 


Στόχος δράσης

Βασικός στόχος της δράσης μας είναι να μπορέσει η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη να δώσει λύσεις και να εισηγηθεί τρόπους με τους οποίους μπορούν οι μαθητές, ιδιαίτερα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να αποκτήσουν τα εφόδια που χρειάζονται για να διαμορφώσουν το αειφόρο μέλλον που θα τους διασφαλίζει υψηλή ποιότητα ζωής.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς από το δικό μας σχολείο αλλά και από τα συνεργαζόμενα εταιρικά σχολεία του σχεδίου ERASMUS+ ΚΑ229 που συντονίζει το σχολείο μας

Χρόνος δράσης

Σεπτέμβριος 2019 - Ιούνιος 2020

Τόπος Δράσης

2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού αλλά και σε όλα τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Σχολεία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation