Σχέδια μαθήματος

Γυμνάσιο Νεάπολης Λασιθίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

«ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΒΙΑ.»

«ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΒΙΑ.»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Γυμνάσιο Νεάπολης Λασιθίου


Διευθυντής Σχολείου

Χαβάκης Γεώργιος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος αφορά σε διαθεματική διδασκαλία με την οποία επιδιώκεται οι μαθητές να ενημερωθούν, να προβληματιστούν και να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε ένα μείζον σχολικό πρόβλημα, εκείνο του εκφοβισμού, με αφόρμηση το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β΄ γυμνασίου και πιο συγκεκριμένα με την 4η ενότητα, που τιτλοφορείται  «Το σχολείο στο χρόνο», αλλά και την παράλληλη προσέγγιση του θέματος και από άλλα μαθήματα - ειδικότητες. Πρόκειται ουσιαστικά  για ένα project, που τελικά παρουσιάζεται από τους μαθητές στην ετήσια εκδήλωση του σχολείου για την πανελλήνια ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας (6η Μαρτίου). Σκίτσα, αφίσα, τραγούδια, χορευτικά, διηγήματα, που μετατρέπονται σε μικρά θεα-τρικά δρώμενα, ψηφιακά κόμικς και ταινίες συνθέτουν την εκδήλωση,  η οποία δημι-ουργείται ουσιαστικά από τους μαθητές και απευθύνεται στους ίδιους, με αποτέλεσμα τη βιωματική εμπλοκή τους και κατά συνέπεια την καλλιέργεια της «εν-συναίσθησης».Έργα που προκεύπτουν αποστέλλονται και σε σχετικούς διαγωνισμούς.                                

Οι μαθητές αντιμετωπίζουν διαθεματικά το θέμα της ενδοσχολικής βίας, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως πηγή άντλησης πληροφοριών\κατάλληλου υλικού και ως εργαλείο που τους προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιούν αυτές τις πληροφορίες, για να συνθέτουν δικά τους πολυτροπικά κείμενα, προκειμένου να παρουσιάσουν το πρόβλημα, τις αιτίες που το προκαλούν, τις συνέπειες και τους τρόπους αντι-μετώπισής του.


Αποτελέσματα / επίδραση

  • Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά και αυτό προκαλεί τον ενθουσιασμό τους.
  • Ενεργοποιείται ολόκληρη η τάξη, αφού καθένας έχει τη δυνατότητα να εργα-στεί, επιλέγοντας τον ρόλο που του ταιριάζει στην ομάδα εργασίας (καλλι-τεχνικός επιμελητής, φωτογράφος, κειμενογράφος, δημιουργός κόμικ κτλ.)
  • Δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να καλλιεργήσουν κλίσεις και δεξιότητες, παράλληλα να εκφράσουν συναισθήματα και απόψεις, πάνω στο συγκε-κριμένο πρόβλημα, αλλά και να οξύνουν την κριτική τους σκέψη.
  • Δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιηθεί η μάθηση, προκειμένου οι μαθητές να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους για την αντιμετώπιση ουσιαστικών και πραγματικών προβλημάτων της ζωής τους.
  • Με την οργάνωση και διεξαγωγή της συγκεκριμένης εκδήλωσης προσφέρεται στο σχολείο η δυνατότητα να ανοιχτεί προς την κοινωνία, να έλθει σε ουσια-στική επαφή με τους γονείς και μέσα από τη συνεργασία με τους φορείς και τους ειδικούς να προσφέρει λύσεις σε ένα σημαντικό πρόβλημα.


Συνεργασίες

Γονείς

British Council

Κέντρο Διεθνούς Ολυμπιακής Εκεχειρίας


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Στόχος δράσης

Γνώσεις:  να αναγνωρίζουν το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και να το διακρίνουν από την απλή επιθετική συμπεριφορά  να διακρίνουν τις μορφές ενδοσχολικής βίας (λεκτική, σωματική, ηλεκτρονική κτλ)  να κατανοούν τις αιτίες που οδηγούν ένα παιδί να έχει επιθετική συμπεριφορά καθώς και τους λόγους που ένα παιδί αποτελεί το θύμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς  να αναγνωρίζουν τη σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος Ικανότητες:  να ασκηθούν στη σύνταξη κειμένου ενταγμένου σε συγκεκριμένο επι-κοινωνιακό πλαίσιο (ημερολόγιο)  να παράγουν αφηγηματικό κείμενο  να ασκηθούν στο μετασχηματισμό ενός κειμένου σε διαφορετική μορφή (ταινία, κόμικς κτλ)  να ασκηθούν στην παραγωγή πολυτροπικού κειμένου (νέος-ψηφιακός γραμματισμός) Στάσεις:  την εξάλειψη συμπεριφορών σχολικού εκφοβισμού  την ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών ως προς το θύμα και αρνητικών ως προς τις πράξεις του θύτη(ενσυναίσθηση)  τη βελτίωση της ποιότητας των κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων στην ομάδα-τάξη  την ενδυνάμωση των μαθητών να αντιμετωπίζουν φαινόμενα επιθετικότητας  την μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς και η εξάλειψη συμπεριφορών σχολικού εκφοβισμού

Χρόνος δράσης

6 ώρες (στο εργαστήριο πληροφορικής) +1 στην αίθουσα με τον διαδραστικό πίνακα (οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation