Καλές πρακτικές

Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Ισότιμη και ελεύθερη εκπαίδευση

Ισότιμη και ελεύθερη εκπαίδευση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»

Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες


Διευθυντής Σχολείου

Αρετή Δόνου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι εκπαιδευόμενοι του Εργαστηρίου Χειροτεχνίας του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» (κέντρο Διημέρευσης Αμεα) μπήκαν σε ρόλο εκπαιδευτή και εκπαίδευσαν τον πληθυσμό δύο τάξεων ενός τυπικού δημοτικού σχολείου στην τέχνη της παρασκευής σαπουνιών και της σχετικής τεχνογνωσίας. Έτσι, μέσω της δημιουργικής και καινοτόμας σύμπραξης επιτυγχάνεται τόσο η ισότητα στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, όσο και η δια βίου εκπαίδευση και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης χωρίς αποκλεισμούς.


Αποτελέσματα / επίδραση

Το ποσοτικό αποτέλεσμα ήταν 100 σαπούνια φτιαγμένα από το μεικτό πληθυσμό ειδικών/τυπικών παιδιών, ενώ το ποιοτικό αποτέλεσμα –το οποίο δεν είναι άμεσα μετρήσιμο- ήταν: η ενίσχυση της θετικής στάσης απέναντι σε ειδικούς πληθυσμούς, η τόνωση της αυτοπεποίθησης και του συναισθήματος αυταξίας 20 «ειδικών» παιδιών με νοητική υστέρηση, η εκμάθηση δεξιοτήτων χειροτεχνίας σε 40 παιδιά τυπικής εκπαίδευσης, η απόκτηση γνώσεων και η εξάλειψη του φόβου και της άγνοιας για τη διαφορετικότητα.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αρετή Δόνου

Στόχος δράσης

Ισότιμη και ελεύθερη εκπαίδευση, δημιουργική συνεκπαίδευση τυπικού πληθυσμού και ΑμεΑ-

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

40 παιδιά, 4 εκπαιδευτικοί

Χρόνος δράσης

1 μέρα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 3Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation