Σχέδια μαθήματος

Γυμνάσιο Κορώνης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Mελέτη μειγμάτων μέσω ιστοεξερεύνησης

Mελέτη μειγμάτων μέσω ιστοεξερεύνησης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Γυμνάσιο Κορώνης


Διευθυντής Σχολείου

Μαρία Καλαποδά

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Πολλές φορές καλούμαστε στην καθημερινή  ζωή να αναμείξουμε υλικά μεταξύ τους όπως για παράδειγμα όταν παρασκευάζουμε μια σαλάτα ή μια κοτόσουπα για μεσημεριανό  ή όταν ετοιμάζουμε ένα sandwich για το σχολείο.Η σαλάτα, το sandwich και η κοτόσουπα που προκύπτουν μετά από την ανάμειξη δύο ή και περισσοτέρων υλικών, χαρακτηρίζονται ως μίγματα.

Έχουν όμως όλα τα μείγματα τα ίδια χαρακτηριστικά και ιδιότητες; Για να μελετήσουμε τα μείγματα και τις ιδιότητές τους,  οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και η κάθε μια θα ασχοληθεί με  ένα από τα ακόλουθα θέματα:

 • Κατηγορίες μειγμάτων
 • Ιδιότητες μειγμάτων
 • Τρόποι διαχωρισμού μειγμάτων

Κάθε ομάδα πρέπει να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με το αντικείμενό της, να αναζητήσει πληροφορίες, να αναλύσει το σχετικό υλικό και να παρουσιάσει το πεδίο δράσης της στις υπόλοιπες με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων. Στη δημιουργία της παρουσίασης, θα συμβάλλει κάθε μέλος της ομάδας.

Κάθε ομάδα θα διαπραγματευτεί το πρόβλημα μέσα από μια διαφορετική σκοπιά. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους και να ασχοληθούν με τους εξής άξονες μελέτης:

ΟΜΑΔΑ Α : Τι είναι μείγμα; Ποια τα χαρακτηριστικά των μειγμάτων και σε τι διαφέρουν από τις καθαρές ουσίες;

ΟΜΑΔΑ Β : Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα μείγματα; Σε τι διαφέρουν μεταξύ τους και ποια τα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας;

ΟΜΑΔΑ Γ : Με ποιες μεθόδους μπορούμε να διαχωρίσουμε ένα μείγμα στα συστατικά του; Ποια μέθοδος ενδείκνυται με βάση το μείγμα που έχουμε στη διάθεσή μας;

Παρακάτω δίνονται, διάφοροι δικτυακοί τόποι από τους οποίους μπορούν να ξεκινήσουν την έρευνά τους.  Μπορούν βέβαια να αναζητήσουν και να χρησιμοποιήσουν πρόσθετες, σχετικές πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό, αφού πρώτα ελέγξουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους.

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/597

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6398

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1535

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1381

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/596

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10502

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/598

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1539

http://aesop.iep.edu.gr/node/5753

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/520

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1410

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1389

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/679

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1380

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1349

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1350

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/855

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10785

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=EiN96l0nqMU&feature=emb_logo

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ο μαθητής θα έχει μάθει αρκετά για τα μείγματα :

 • ποιες ουσίες είναι
 • πώς κατατάσσονται
 • πώς μπορεί να τα διαχωρίσει στα συστατικά τους

Επίσης, θα έχει μάθει να :

 • να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά ποικίλα εργαλεία ΤΠΕ για την ολοκλήρωση πληροφοριών  διαφορετικών μορφών στα έργα του
 • να εφαρμόζει κριτήρια αξιολόγησης των πηγών και των πληροφοριών που χρησιμοποιεί
 • να παρουσιάζει και να επικοινωνεί τις ιδέες του
 • να αναλύει σύνθετες εργασίες σε επιμέρους απλούστερα έργα και να αναπτύσσει ολοκληρωμένα και με αρτιότητα τις εργασίες που αναλαμβάνει
 • να ακολουθεί τους καθιερωμένους κανόνες δεοντολογίας (σεβασμός πνευματικής ιδιοκτησίας, αναφορά χρησιμοποιούμενων πηγών κλπ.)
 • να συνεργάζεται και να προσφέρει τις γνώσεις και τις ικανότητές του στην ομάδα για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας-εργασίας


Συνεργασίες

ΕΚΦΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Γεωργία Μουσελίμη

Στόχος δράσης

Οι διδακτικοί στόχοι της δραστηριότητας είναι, ο μαθητής να είναι ικανός/η : να διακρίνει τα μείγματα από τις καθαρές ουσίες και να γνωρίζει τις κατηγορίες μειγμάτων, να περιγράφει τι είναι μείγμα, να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των μειγμάτων , να αξιολογεί σε ποια κατηγορία ανήκει ένα μείγμα , να εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους διαχωρισμού μειγάτων

Χρόνος δράσης

Ιανουάριος 2020

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation