Καλές πρακτικές

Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

"Επιχειρώ"

"Επιχειρώ"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»

Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες


Διευθυντής Σχολείου

Αρετή Δόνου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Συμμετοχή σε πρόγραμμα του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων, με σκοπό την ουσιαστική κοινωνική και εργασιακή ένταξη ατόμων ΑμεΑ με νοητική υστέρηση, την πιλοτική δημιουργία μιας "εταιρείας" και την εκπαίδευση στις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται για συσταθεί μια επιχείρηση (οργάνωση, συντονισμός ενεργειών, προώθηση κτλ.) Ετσι, πέραν της ισότιμης συμμετοχής στα κοινά προωθείται και η αξιοπρεπής εργασία για όλους, χωρίς διακρίσεις και στερεότυπα.


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα αποτελέσματα ήταν θετικά στα εξής πεδία: ισότιμη συμμετοχή, ανάπτυξη αισθήματος αυταξίας και ικανοποίησης, καλλιέργεια ομαδοκεντρικότητας και ομαδικού πνεύματος, γνωστική καλλιέργεια πάνω σε θέματα επιχειρείν και οργανωτικές ικανότητες, θετική στάση του κόσμου απέναντι στην εργασιακή ένταξη ατόμων ΑμεΑ.Συνεργασίες

Συνεργασία με τον εν λόγω οργανισμό και με εξωτερικό συνεργάτη από τον κόσμο των επιχειρήσεων ο οποίος εθελοντικά και αμισθί προσέφερε τη βοήθειά του στη συγγραφή του επιχειρηματικού πλάνου κτλ.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

3

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

δημιουργία ιστοσελίδας στο facebook ( "Εικονική Επιχείρηση Ανοιχτοί Ορίζοντες" ), συμμετοχή σε μαθητική εμπορική έκθεση, ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων.


Στόχος δράσης

8-Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, 10-λιγότερες ανισότητες

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

γενικός πληθυσμός

Χρόνος δράσης

5 μήνες

Τόπος Δράσης

χώροι του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Ένταξη σε Δίκτυα

ένταξη στο εν λόγω σωματείο SEN- Junior Achievement.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation