Σχέδια μαθήματος

Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Χρήση εικονικής πραγματικότητας, νέων τεχνολογιών και βιωματική προσέγγιση στη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών

Χρήση εικονικής πραγματικότητας, νέων τεχνολογιών και βιωματική προσέγγιση στη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου


Διευθυντής Σχολείου

Κωνσταντίνος Ζαγοριανάκος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να δημιουργήσει πολίτες με ενεργό ρόλο στην κοινωνία, επινοητικούς, εφευρετικούς, με άλλα λόγια να «πλάσει» μυαλά με κριτική σκέψη. Με  βάση τα παραπάνω η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μπορεί να πρωτοστατήσει σ’ αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν την επιστήμη, να επιλύσουν προβλήματα και να μετέχουν ενεργά στην οικοδόμηση της δικής τους γνώσης.

Στα πλαίσια της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών επιδιώκουμε μια διαφοροποιημένη μαθησιακή προσέγγιση που προωθεί τη βιωματική, συνεργατική και διερευνητική μάθηση έξω από το πλαίσιο των προβλεπόμενων ωρών του αναλυτικού προγράμματος και των παραδοσιακών παιδαγωγικών θεωριών.

Μέσα από τη χρήση εικονικής πραγματικότητας, μέσων ψηφιακής τεχνολογίας,  και πλήθος πρωτότυπων δράσεων και πειραματικών δραστηριοτήτων, οι μαθητές δεν αρκούνται μόνο στην παρατήρηση του υπό μελέτη φαινομένου,  εμπλέκονται άμεσα, συμμετέχουν ενεργά, και προσεγγίζουν ευχάριστα κι αποδοτικά τις φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία, βιολογία) καθώς και τη διαθεματικότητα αυτών. Μέσα από τη μαθησιακή ενεργοποίηση, αναμένεται-προσδοκάται η βαθύτερη κατανόηση των εννοιών, η μακρότερη διατήρηση της γνώσης, η καλλιέργεια ανώτερων δεξιοτήτων στην επίλυση προβλημάτων, η συσχέτιση καθημερινών φαινομένων με την επιστήμη και η εξοικείωση με τις ερευνητικές διαδικασίες στον τομέα αυτό.

Α. Χρήση εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality, VR)

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις έχουν σαφή προσανατολισμό προς τη χρήση νέων τεχνολογιών κι έχουν αναγνωρίσει τις μεγάλες δυνατότητες στη χρήση του εικονικού περιβάλλοντος. Η εικονική πραγματικότητα αποτελεί ένα υποσχόμενο εργαλείο σε ποικίλους γνωστικούς τομείς, για τη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς παρέχει τη δυνατότητα για σημαντική εμπλοκή και αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων στην εξερεύνηση, κατασκευή και διαχείριση εικονικών αντικείμενων, καθώς και την χωρική αναπαράστασή τους. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συγκεκριμένης τεχνολογίας συνδράμει στην ενθάρρυνση όλων των μαθητών, στη συνεργατική και διερευνητική μάθηση και την παιδαγωγική υποστήριξη με απώτερο στόχο το καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα.

Μέσω της πλατφόρμας “Veative - Virtual reality in education” (https://www.veative.com/) και με τη χρήση ειδικής μάσκας VR, παρέχεται στους μαθητές η δυνατότητα να βρεθούν και να αλληλεπιδράσουν σε ένα τρισδιάσταστο εικονικό περιβάλλον (π.χ. σε ένα εργαστήριο Χημείας), να οπτικοποιήσουν διάφορα δεδομένα και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα διδασκόμενα μαθήματα με ένα μοναδικό τρόπο.

Β. Δημιουργία ψηφιακών βιβλίων (στα πλαίσια των σχολικών βοηθημάτων των Εκπαιδευτηρίων μας)

Στόχος της δημιουργίας ψηφιακών βιβλίων είναι η παρουσίαση των διδακτικών ενοτήτων του σχολικού βιβλίου με έναν συνοπτικό, απλό και κατανοητό τρόπο. Το κείμενο είναι εύληπτο, με έξυπνα παραδείγματα ενώ με τη χρήση κατάλληλων βίντεο (μέσω συνδέσμων), επιτυγχάνεται ένας εναλλακτικός και σίγουρα πιο ευχάριστος τρόπος διδασκαλίας που ξεφεύγει από τα αυστηρά πλαίσια της παράδοσης και της δασκαλοκεντρικής προσέγγισης. Μέσω αυτού του πολυμεσικού εργαλείου επιτυγχάνεται παράλληλα μια πιο ελκυστική μορφή επικοινωνίας και μεταφοράς της γνώσης στους μαθητές, αξιοποιώντας τη δύναμη της εικόνας και των σύγχρονων τεχνολογιών. Η απλή δομή και σωστή οργάνωση των ψηφιακών βιβλίων καθιστούν τη διδακτέα ύλη σίγουρα πιο εύκολα αντιληπτή σε άτομα που ενδεχομένως δυσκολεύονται με το συγκεκριμένο μάθημα ή με τη διαχείριση της αποκτηθείσας πληροφορίας στη διάρκεια του μαθήματος. Τέλος, δεδομένης της πολυεπίπεδης ανάπτυξης της τεχνολογίας και της εξέλιξης της ψηφιακής εποχής, είναι απαραίτητη η σύνδεση των νέων τεχνολογιών και μέσων επικοινωνίας με την εκπαιδευτική διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές ενθαρρύνονται να ανατρέχουν στο διαδίκτυο για ενημέρωση σε επιστημονικά θέματα κι ενισχύεται παράλληλα το ενδιαφέρον και η συμμετοχή τους στο μάθημα.

Γ. Όμιλος Φυσικών Επιστημών

Βασικός στόχος μας είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν ποιοτικά, ποσοτικά και πειραματικά βασικές έννοιες και νόμους των Φυσικών Επιστήμων, οι οποίοι θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν φαινόμενα της καθημερινής ζωής.

Δ. Συμμετοχή των Εκπαιδευτηρίων μας στο Athens Science Festival

Τα Εκπαιδευτήρια μας έδωσαν για μια ακόμα χρονιά το παρών στο Athens Science Festival, τον Απρίλιο 2019. Ο Όμιλος Φυσικών Επιστημών με τη βοήθεια και άλλων μαθητών της Β΄ βάθμιας εκτέλεσαν πειράματα Φυσικής και  Χημείας με απλά υλικά, σε μια προσπάθεια να συνδέσουμε την επιστήμη με την καθημερινότητα. Τα πειράματα πλαισιώθηκαν με μάσκες χρήσης εικονικής πραγματικότητας και στο τέλος κουίζ ερωτηματολογίου στο αντίστοιχο αντικείμενο των πειραμάτων.


Αποτελέσματα / επίδραση

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας συνδράμει στην ενθάρρυνση όλων των μαθητών, στη συμμετοχικότητα, στην προσέγγιση της γνώσης με εναλλακτική και ενδιαφέρουσα μεθοδολογία και την παιδαγωγική υποστήριξη με απώτερο στόχο το καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Τομέας Φυσικών Επιστημών, Υπεύθυνος δημιουργίας ψηφιακών βιβλίων

Στόχος δράσης

Διαμόρφωση πλαισίου βιωματικής, παιδαγωγικής και ενεργητικής μάθησης, με την εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών στη μαθησιακή διαδικασία.

Χρόνος δράσης

Σχολικό έτος 2018-2019

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation