ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 154 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Αντιμετώπιση της διαφθοράς

Αντιμετώπιση της διαφθοράς
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

KPMG

Η KPMG παρέχει ολοκληρωμένες ελεγκτικές, συμβουλευτικές, λογιστικές, φορολογικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από το 1971.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.kpmg.com/gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Πιστεύουμε πως η διαφάνεια είναι το θεμέλιο της ποιότητας και εμπιστοσύνης των επενδυτών. 

Για το λόγο αυτό εκδίδουμε την ετήσια Έκθεση Διαφάνειας, η οποία είναι δομημένη γύρω από τον μοναδικό οδηγό για την ποιότητα του ελέγχου, περιγράφει τις πολιτικές και διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι κάθε έλεγχος της KPMG παρέχει υψηλή ποιότητα ελέγχου. H έκθεση αυτή μας επιτρέπει να διατυπώσουμε με σαφήνεια και με συνέπεια τι σημαίνει για εμάς ποιότητα και να τονίσει πως κάθε εταίρος και μέλος του προσωπικού της KPMG συμβάλλει στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών γενικότερα. 

Η Έκθεση Διαφάνειας δείχνει την ακλόνητη δέσμευσή μας για ακεραιότητα, επαγγελματισμό και ποιότητα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

  • Εργαζόμενους,
  • προμηθευτές,
  • πελάτες,
  • διαμεσολαβητές-διαχειριστές.
 

Χρονική διάρκεια

Η πρώτη έκθεση διαφάνειας που εκδόθηκε στην Ελλάδα δημοσιεύθηκε στις 20/5/2009 και αφορούσε στο ημερολογιακό έτος 2008.

Έκτοτε εκδίδεται σε ετήσια βάση.


Περιγραφή

Σχέσεις με τους σωστούς πελάτες 

Αποδοχή και διατήρηση των πελατών και των έργων 
Οι αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες αποδοχής και διατήρησης των πελατών και των έργων είναι ζωτικής σημασίας για την ικανότητά μας να παρέχουμε υψηλής ποιότητας επαγγελματικών υπηρεσιών και να προστατεύουμε τη φήμη της KPMG και να υποστηρίζουμε την εμπορική της επωνυμία. 

Διαδικασία αξιολόγησης υποψήφιου πελάτη και ανάληψης έργου 
Πριν από την αποδοχή ενός πελάτη, ο εταίρος υπεύθυνος για το έργο αναλαμβάνει την αξιολόγηση του υποψήφιου πελάτη. 
Η Εταιρεία θα απορρίψει ένα υποψήφιο πελάτη ή έργο σε περίπτωση που τυχόν θέμα ανεξαρτησίας ή σύγκρουσης δεν μπορεί να επιλυθεί ικανοποιητικά σύμφωνα με τα επαγγελματικά και εταιρικά πρότυπα, ή υπάρχουν άλλα θέματα κινδύνου ή ποιότητας που δεν μπορούν να μετριαστούν κατάλληλα (πιθανά θέματα ανεξαρτησίας και σύγκρουσης συμφερόντων), χρησιμοποιώντας το Sentinel™, το παγκόσμιο σύστημα ελέγχου μας για αυτά τα θέματα.

Διαδικασία διατήρησης 
Μια ετήσια επαναξιολόγηση πραγματοποιείται για όλους τους πελάτες στους οποίους παρέχουμε ελεγκτικές υπηρεσίες .ή και νωρίτερα, εφόσον υπάρχει ένδειξη ότι μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή στο προφίλ κινδύνου τους. Επαναλαμβανόμενα ή έργα μεγάλης διαρκείας υπόκεινται επίσης σε εκ νέου αξιολόγηση. 

Ανεξαρτησία, ακεραιότητα, ηθική και αντικειμενικότητα 
Οι εταιρείες-μέλη και το επαγγελματικό προσωπικό της KPMG οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ανεξαρτησίας που καθορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας IESBA μαζί με εκείνα των άλλων αρμοδίων εποπτικών αρχών. 
Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες καλύπτουν τομείς όπως την προσωπική ανεξαρτησία, την χρηματοοικονομική ανεξαρτησία της Εταιρείας, τις επιχειρηματικές σχέσεις, τις σχέσεις μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης, την εναλλαγή εταίρων, καθώς και την έγκριση των ελεγκτικών και μη ελεγκτικών υπηρεσιών.

Από την Εταιρεία έχει οριστεί ένας εταίρος ως υπεύθυνος Ηθικής και Ανεξαρτησίας (EIP) ο οποίος υποστηρίζεται από μια βασική ομάδα εξειδικευμένων ατόμων που τον βοηθούν στην εξασφάλιση της εφαρμογής ισχυρών και συνεπών πολιτικών και διαδικασιών ανεξαρτησίας. 
Για να ενισχυθεί η εξασφάλιση ηθικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της ακεραιότητας και ανεξαρτησίας, η Εταιρεία και το προσωπικό πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από όποια οικονομικά συμφέροντα και σχέσεις που είναι απαγορευμένες με τους πελάτες ελέγχου του δικτύου, τη διοίκησή τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους και τους κυριότερους ιδιοκτήτες τους.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις σχετικές πολιτικές ανεξαρτησίας, είτε εντοπίζονται στη κυλιόμενη επισκόπηση συμμόρφωσης, αυταπόδεικτων ή άλλως, το επαγγελματικό προσωπικό υπόκειται σε πειθαρχική πολιτική ανεξαρτησίας. Θέματα που προκύπτουν λαμβάνονται υπόψη για τις αποφάσεις προαγωγών και αμοιβών. 

Χρηματοοικονομική ανεξαρτησία της Εταιρείας
Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο των επενδύσεών της  στο διαδικτυακό σύστημα παρακολούθησης της ανεξαρτησίας. Το αρχείο αυτό παρακολουθείται μέσω της διαδικασίας συμμόρφωσης μας.

Επιχειρηματικές σχέσεις/προμηθευτές
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρηματικές σχέσεις διατηρούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του IESBA και τους τοπικούς νόμους που σχετίζονται με τις απαιτήσεις του ελεγκτικού/λογιστικού επαγγέλματος. Η συμμόρφωση με αυτές τις πολιτικές και τις διαδικασίες αξιολογείται περιοδικά.

Εκπαίδευση και δηλώσεις ανεξαρτησίας 
Η Εταιρεία παρέχει σε όλο το κατάλληλο προσωπικό εκπαίδευση σε ετήσια βάση σχετικά με την ανεξαρτησία, και παρέχει στο νέο προσωπικό την σχετική εκπαίδευση όταν προσλαμβάνονται. 
Όλο το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να υπογράψει μία δήλωση ανεξαρτησίας κατά τη στιγμή της πρόσληψης και στη συνέχεια, υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως δήλωση ότι παραμένει συνεπές με τις ισχύουσες πολιτικές ηθικής και ανεξαρτησίας καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Αυτή η δήλωση χρησιμοποιείται για κάθε άτομο ως τεκμήριο συμμόρφωσης και κατανόησης των πολιτικών ανεξαρτησίας της Εταιρείας. 

Εναλλαγή των υπευθύνων εταίρων 
Οι εταίροι υποχρεούνται σε εναλλαγή των ευθυνών τους έναντι των πελατών στους οποίους παρέχονται ελεγκτικές διαδικασίες σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς και τους κανόνες ανεξαρτησίας. Το γεγονός αυτό περιορίζει τη διάρκεια μέσα στην οποία οι εταίροι σε συγκεκριμένους ρόλους μπορούν να παρέχουν ελεγκτικές υπηρεσίες σε πελάτη. Η Εταιρεία παρακολουθεί την εναλλαγή των εταίρων και αναπτύσσει έγκαιρα σχέδια μετάβασης έτσι ώστε να μπορέσει να διαθέσει τους εταίρους με την αναγκαία τεχνογνωσία και την ικανότητα να παραδώσουν μια σταθερή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες. Η διαδικασία της παρακολούθησης της εναλλαγής εταίρων υποβάλλεται σε έλεγχο συμμόρφωσης. 

Μη ελεγκτικές υπηρεσίες 
Οι επικεφαλής εταίροι των ελεγκτικών έργων είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τις δομές των ομίλων, για τους εισηγμένους στο χρηματιστήριο και ορισμένους άλλους πελάτες που τους παρέχονται ελεγκτικές υπηρεσίες και τις θυγατρικές τους, στο σύστημα. Κάθε έργο που γίνεται δεκτό από εταιρεία-μέλος της KPMG, απαιτείται να συμπεριληφθεί στο σύστημα πριν από την έναρξη των εργασιών. 

Εξάρτηση από την αμοιβή 
Οι πολιτικές της KPMG International αναγνωρίζουν ότι μπορεί να προκύψουν απειλές προσωπικού συμφέροντος ή εκφοβισμού όταν οι συνολικές αμοιβές από τις ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε συγκεκριμένο πελάτη αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό των συνολικών αμοιβών της Εταιρείας που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες για την έκφραση της ελεγκτικής γνώμης, και για αυτό το λόγο έχουμε τα κατάλληλα συστήματα παρακολούθησης σε διαρκή βάση. 

Συγκρούσεις συμφερόντων 
Οι συγκρούσεις συμφερόντων μπορεί να αποτρέψουν την Εταιρεία από την αποδοχή ή τη συνέχιση ενός έργου. Οποιαδήποτε πιθανά προβλήματα σύγκρουσης που αναγνωρίζονται, επιλύονται σε συνεννόηση με άλλα μέρη, όπως ισχύει και το αποτέλεσμα τεκμηριώνεται. Σε περίπτωση διαμάχης μεταξύ των εταιρειών-μελών υπάρχει μια διαδικασία κλιμάκωσης. Εάν ένα πιθανό θέμα σύγκρουσης δεν μπορεί να επιλυθεί, το έργο απορρίπτεται ή τερματίζεται.

Συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς και καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς 
Εκπαίδευση που καλύπτει τη συμμόρφωση με τους νόμους (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς), τους κανονισμούς, τα επαγγελματικά πρότυπα και τον Κώδικα Δεοντολογίας της KPMG απαιτείται να ολοκληρώνεται από το προσωπικό της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια και στους νέους υπαλλήλους η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης γίνεται εντός τριών μηνών από την ένταξή τους στην Εταιρεία.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η διαφάνεια είναι το θεμέλιο της ποιότητας και εμπιστοσύνης των επενδυτών, και η έκθεση Διαφάνειας δείχνει την ακλόνητη δέσμευσή μας για ακεραιότητα, επαγγελματισμό και την ποιότητα, προς τους ανθρώπους, τους πελάτες, τις κοινότητες, καθώς και των κεφαλαιαγορών μας.Τόπος Δράσης

Ελλάδα και παγκοσμίως.


Συνεργασία με φορέα

Δεν υπάρχει κάποια συνεργασία με φορέα.


Συμμετοχή εργαζομένων

Ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων για την διατήρηση της ακεραιότητας και παροχής υπηρεσιών.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Αξιοπιστία και εμπιστοσύνη επενδυτών.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation