Σχέδια μαθήματος

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Thematic Cycle: B – “Caring for the Environment”. Sub-unit: Prevention and Protection from Natural Disasters”. Title: “Be a Disaster Master!”.

Thematic Cycle: B – “Caring for the Environment”. Sub-unit: Prevention and Protection from Natural Disasters”. Title: “Be a Disaster Master!”.
SUBMITTED FROM:

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης είναι ένα 15θέσιο σχολείο που φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό μαθητών από όλες τις κοινωνικές ομάδες της πολυπολιτισμικής περιοχής μας. Το σχολείο μας είναι ανοιχτό στις καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και ενεργό όσον αφορά σε δράσεις που προωθούν την μαθητοκεντρικότητα, την βιωματική εμπειρία, την δημοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.


School Principal

Ευθύμιος Ευθυμίου

Contact with School


Description

Learning skills practiced:

  • Critical thinking, Communication, Collaboration, Creativity.

Thinking skills practiced:

  • Strategic thinking, Case study.

Life skills practiced:

  • Self- care, social skills, empathy and sensitivity, resilience, responsibility, taking initiative, being organized.

ICT skills:

  • Exploiting multimodal material to enhance one’s own learning.

 

Teaching / Presentation materials:

 

Teaching / Presentation materials found in:

 

Description of the activities:

 

Be a Disaster Master” is about making the right decisions and earn points to unlock new levels facing new disasters as a true knowledgeable hero! However, wrong choices could end the game and make you start all over again! Ss need to survive all seven levels plus a turn in the ‘Hot Seat” and become a “Disaster Master”.

If you need to teach or remind Ss of basic facts before getting into the game, OCD gives the information you need in pages relating to each one of the disasters breaking down knowledge in four parts such as: “About- Am I at risk?- What can I do? – Learn more – Words to know”.

For such an example visit :  https://www.ready.gov/kids/disaster-facts/wildfires

Ss get chapters of their own graphic novels after each level of the game ends ,in print or they can just save the novel digitally.

 

Be a hero & Build a kit” is about gathering supplies needed to prepare for an emergency. Ss go through each level and pick the correct items for them and their family. They do not need to fill every bag. When they are done, they can print out an emergency kit checklist!

 

 


Results / Reactions

Take – away end products:

  • Seven chapters of Ss’s own graphic novels relating to each one of the disasters as described above, in print.
  • Emergency kit checklist, in print.

 Co-operations

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός : Περιφερειακό Τμήμα Ξάνθης.


COOPERATING ACADEMICS

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΕ06

Objective Action

Theoretical knowledge background: • According to CRED – “Centre for Research on the Epidemiology of Disasters” the total number of people affected by disaster type from 2000 – 2019 breaks down to the following data: A. 41% - 1.65 billion people affected by floods. B. 35% - 1.43 billion people affected by droughts. C. 18% - 727 million people affected by storms. D. 3% - 118 million people affected by earthquakes. E. 3% - 109 million people affected by extreme temperatures, volcanic activity, landslides and wildfires. • For more on the subject visit https://www.cred.be/ • This data urges us to take up immediate action on precaution and prevention measures bearing in mind that as educators we have the duty to inform and protect the most vulnerable age groups in our society and that is, our children students. • For more information on how children are different in coping with disasters visit the CDC – “Centers for Disease Control and Prevention” or click on https://www.cdc.gov/childrenindisasters/differences.html Overall aim of activities: • To familiarize Ss with the subject of natural disasters {wildfires, tornadoes, hurricanes/blackouts, home fires, winter storms/extreme cold, tsunamis/earthquakes, thunderstorms/lightnings}. • To engage Ss in fruitful dialogue on precaution and prevention measures against disasters. • To engage Ss in multimodal learning material to make learning fun, experiential and interactive. Objectives: By the end of the lessons Ss will have gained/ learnt: • Practical knowledge on the subject touching upon the science of the phenomena. • Linguistic knowledge touching upon special vocabulary used in describing and expressing themselves in emergency situations. • Confidence in dealing with difficult disaster situations.

Initiative time

4 εβδομάδες - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 - 8 διδακτικές ώρες.

PHOTOS 4Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation