Καλές πρακτικές

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Δες ξανά, δες καθαρά!

Δες ξανά, δες καθαρά!
SUBMITTED FROM:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


School Principal

Γαβαλά Ειρήνη

Contact with School


Description

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της θεματικής "Φιλία" στη ΝΕΓ αναφερθήκαμε διεξοδικά στα εμπόδια που την παρακωλύουν και στοχευμένα στη ρητορική του μίσους που εμφανίζει έξαρση σε παγκόσμιο επίπεδο. Δώσαμε έμφαση στην ψηφιακή πραγματικότητα και τους τρόπους με τους οποίους ενισχύει τη ρητορική του μίσους σε επίπεδο εθνικής ταυτότητας και σε συνεργασία με την Actionaid και το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Migrated αναλύσαμε τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια της ρητορικής του μίσους. Εστιάσαμε επίσης στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις εκκινώντας από την εμπειρία των μαθητών στην καθημερινότητά τους και σε συνεργασία με τον Καρπό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος "Silence Hate" δημιουργήσαμε βίντεο με θέμα "Οι καλοί και οι κακοί μαθητές" περνώντας το μήνυμα "Δες ξανά, δες καθαρά!"


Results / Reactions

Ψηφιακός εγγραμματισμός, διαπολιτισμικές δεξιότητες, αλληλεπίδραση, βιωματική και συνεργατική μάθησηCo-operations

- Καρπός, Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιστιμικής Επικοινωνίας: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Silence Hate

- Actionaid: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Migrated


COOPERATING ACADEMICS

Σουρίδη Παναγιώτα

SPREAD THE WORD METHODS

Σχολική ιστοσελίδα, ιστοσελίδα Καρπού, ιστοσελίδα Actionaid


Objective Action

Η ενημέρωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας,κριτικής σκέψης και ψηφιακού εγγραμματισμού για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους

Target Audience

μαθητές

Initiative Location

3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation