Καλές πρακτικές

Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Ισότιμη και ελεύθερη εκπαίδευση

Ισότιμη και ελεύθερη εκπαίδευση
SUBMITTED FROM:

Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»

Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες


School Principal

Αρετή Δόνου

Contact with School


Description

Οι εκπαιδευόμενοι του Εργαστηρίου Χειροτεχνίας του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» (κέντρο Διημέρευσης Αμεα) μπήκαν σε ρόλο εκπαιδευτή και εκπαίδευσαν τον πληθυσμό δύο τάξεων ενός τυπικού δημοτικού σχολείου στην τέχνη της παρασκευής σαπουνιών και της σχετικής τεχνογνωσίας. Έτσι, μέσω της δημιουργικής και καινοτόμας σύμπραξης επιτυγχάνεται τόσο η ισότητα στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, όσο και η δια βίου εκπαίδευση και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης χωρίς αποκλεισμούς.


Results / Reactions

Το ποσοτικό αποτέλεσμα ήταν 100 σαπούνια φτιαγμένα από το μεικτό πληθυσμό ειδικών/τυπικών παιδιών, ενώ το ποιοτικό αποτέλεσμα –το οποίο δεν είναι άμεσα μετρήσιμο- ήταν: η ενίσχυση της θετικής στάσης απέναντι σε ειδικούς πληθυσμούς, η τόνωση της αυτοπεποίθησης και του συναισθήματος αυταξίας 20 «ειδικών» παιδιών με νοητική υστέρηση, η εκμάθηση δεξιοτήτων χειροτεχνίας σε 40 παιδιά τυπικής εκπαίδευσης, η απόκτηση γνώσεων και η εξάλειψη του φόβου και της άγνοιας για τη διαφορετικότητα.COOPERATING ACADEMICS

Αρετή Δόνου

Objective Action

Ισότιμη και ελεύθερη εκπαίδευση, δημιουργική συνεκπαίδευση τυπικού πληθυσμού και ΑμεΑ-

Target Audience

40 παιδιά, 4 εκπαιδευτικοί

Initiative time

1 μέρα

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation