ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 151 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη-εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder dialogue)

Πρωτοβουλία

«Συστηματικός διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη»

«Συστηματικός διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΑΕΓΑΕ A.E.

Η Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Α.Ε. (ΠΑΕΓΑΕ) δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών Logistics και το 2017 συμπλήρωσε 110 χρόνια ιστορίας. Αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των 3rd Party Logistics παρέχοντας υπηρεσίες.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.paegae.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο συνεχής διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι κρίσιμης σημασίας για την κατανόηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικών και επιχειρηματικών προκλήσεων για την εταιρεία μας. Εφαρμόζουμε μια σειρά από διαφορετικές διαδικασίες ως ένα τρόπο για να εμβαθύνουμε το διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη με απώτερο σκοπό να αποκτήσουμε πλήρη εικόνα των προσδοκιών τους. Με αυτό τον τρόπο είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε το πλάνο αειφορίας και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη βούληση και τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών, ισχυροποιώντας τη θέση της εταιρείας ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις τους.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών, μεταξύ των άλλων, τους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τις ενώσεις και φορείς, την κοινωνία (με έμφαση στη τοπική κοινωνία), τις ΜΚΟ και το κράτος.

 

Χρονική διάρκεια

Ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί μια συνεχή και αδιάλειπτη διαδικασία, όπου ο τρόπος και η συχνότητα επικοινωνίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε κατηγορίας των ενδιαφερόμενων μερών. 


Περιγραφή

Θεωρούμε τα ενδιαφερόμενα μέρη ως μια ουσιώδη πτυχή της εταιρικής μας διακυβέρνησης. Ο τακτικός διάλογος μέσω επίσημων και ανεπίσημων διαύλων επικοινωνίας με τους εργαζομένους μας, τους πελάτες μας, τους επενδυτές μας, τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και με τους προμηθευτές μας κρίνεται απαραίτητος τόσο για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων όσο και για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της στρατηγικής μας. Η επικοινωνία κρίνεται επίσης απαραίτητη στην αναγνώριση των αναγκών και προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών έτσι ώστε να διαμορφώσουμε τη στρατηγική μας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις τους και αντίστοιχα παρέχοντάς τους την απαραίτητη ενημέρωση αναφορικά με την ανταπόκριση της εταιρείας. 

Λόγω της μακράς ιστορίας μας, συνεργαζόμαστε με το σύνολο των ενδιαφερόμενων μέρων για δεκαετίες. Εφαρμόζουμε μια σειρά από διαφορετικές διαδικασίες ως ένα τρόπο για να εμβαθύνουμε το διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μερικές από αυτές τις μορφές περιλαμβάνουν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, τακτική προσωπική επικοινωνία, ηλεκτρονική αλληλογραφία καθώς και έρευνες που ορίζονται μέσα από διαδικασίες. Βρισκόμαστε πάντα σε αναζήτηση τρόπων για να αναβαθμίσουμε την προσφορά μας προς τους πελάτες μας, τους εργαζομένους μας και κατ’ επέκταση προς τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους. Λαμβάνουμε υπόψη εναλλακτικές απόψεις ανεξάρτητα από που αυτές προέρχονται και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διατηρούμε μακροχρόνια συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών ενώ παράλληλα είμαστε ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας παρέχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον όπου δραστηριοποιούμαστε, με έμφαση στην τοπική κοινωνία. Το όφελος για τα ενδιαφερόμενα μέρη προκύπτει από την ανταπόκρισή μας προς τις ανάγκες τους. Αναζητούμε συνεργάτες, προμηθευτές και εργαζόμενους από την τοπική κοινωνία, δίνοντας προτεραιότητα στην εντοπιότητα των συνεργατών μας, όπου αυτό είναι εφικτό. Ενισχύουμε την τοπική κοινωνία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους κρατικούς φορείς, καθώς επίσης και σημαντικές ΜΚΟ που με τη σειρά τους υποστηρίζουν αδύναμες κοινωνικά ομάδες. Λαμβάνουμε μέτρα μείωσης και αντιστάθμισης των περιβαλλοντικών μας επιπτώσεων, με σκοπό τη διατήρηση ενός υγιεινού περιβάλλοντος για τις τοπικές κοινωνίες. Συμμετέχουμε ενεργά στη βελτίωση του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας, εστιάζοντας στην αειφορία και στην εταιρική υπευθυνότητα. Η βελτίωση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί σημαντικό άξονα βιωσιμότητας, αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη καλής επικοινωνίας και συνεργασίας αποτελεί αμοιβαία ωφέλιμη πρακτική.Τόπος Δράσης

Ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη οργανώνεται και  υλοποιείται κατά κύριο λόγο στα κεντρικά γραφεία μας, στη Μαγούλα Αττικής.  


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται ενδοεταιρικά.


Συμμετοχή εργαζομένων

Ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη, σχεδιάζεται, οργανώνεται και υλοποιείται σε συνεργασία με τους εργαζόμενους της εταιρείας, και πιο συγκεκριμένα από τα μέλη της ομάδας ΕΚΕ της ΠΑΕΓΑΕ που αναλαμβάνουν να διαχειριστούν και να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη δράση.


Συνέχεια…
Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Σημαντική ήταν η συμβολή των ενδιαφερόμενων μερών κατά  την ανάλυση της ουσιαστικότητας. Οι διάφορες ομάδες των ενδιαφερομένων μερών, μας παρέχουν σημαντική ανατροφοδότηση σχετικά με την προσέγγιση και την αξιολόγηση των ουσιαστικών θεμάτων, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, έχουμε αποκτήσει μεγαλύτερη κατανόηση σχετικά με βασικά θέματα της λειτουργίας μας καθώς και για τη διαχείριση των κινδύνων. Αυτή η διαδικασία μας κατευθύνει για τη λήψη ευρύτερων αποφάσεων, δίνοντας μας τη δυνατότητα να αντιληφθούμε σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν στο περιβάλλον όπου δραστηριοποιούμαστε.

Με την ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τη σχέση μας με τους κοινωνικούς μας εταίρους και ιδιαίτερα με την τοπική κοινωνία. Επίσης, γίνεται εφικτό να προσεγγίσουμε ικανούς και υπεύθυνους συνεργάτες και προμηθευτές από την τοπική κοινωνία, καθώς αποτέλεσμα της επικοινωνίας είναι η αμοιβαία γνώση των απαιτήσεων της κάθε πλευράς. Τέλος, ένα σημαντικό όφελος για τον εταιρεία είναι η προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικής, όπως διαμορφώνεται από τη στρατηγική που ακολουθεί η ΠΑΕΓΑΕ, κάτι που ενισχύει τη φήμη της εταιρείας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως είναι οι πιθανοί επενδυτές.
Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Η εκπαίδευση είναι δύναμη»

«Υγεία και Ασφάλεια σε πρώτο πλάνο»

«Υπευθυνότητα ίσον Βιωσιμότητα»

Μειώνοντας το ανθρακικό μας αποτύπωμα επιτυγχάνουμε βιώσιμες μεταφορές και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της εταιρείας μας

Πράσινες προμήθειες / Ανακυκλώνουμε ότι καταναλώνουμε

Πρώτος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας για την ΠΑΕΓΑΕ και τον κλάδο των εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics (3rd Party Logistics)

Υποστηρίζοντας την τοπική κοινωνία που μας φιλοξενείΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation