ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 154 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

«Υπευθυνότητα ίσον Βιωσιμότητα»

«Υπευθυνότητα ίσον Βιωσιμότητα»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΑΕΓΑΕ A.E.

Η Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Α.Ε. (ΠΑΕΓΑΕ) δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών Logistics και το 2017 συμπλήρωσε 110 χρόνια ιστορίας. Αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των 3rd Party Logistics παρέχοντας υπηρεσίες.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.paegae.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η στρατηγική που βασίζεται στην εταιρική υπευθυνότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη εστιάζει σε ένα σύνολο επιχειρηματικών πρακτικών μεταξύ των οποίων βρίσκονται, η οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης, η προστασία του περιβάλλοντος, οι συνθήκες εργασίας και η εκπαίδευση του προσωπικού, η ποιότητα των υπηρεσιών, η διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και η διασφάλιση της λειτουργίας με διαφάνεια και ηθική.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η συγκεκριμένη δράση έχει πολλαπλούς αποδέκτες, απευθυνόμενη προς το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών και δίνοντας έμφαση στους εργαζομένους μας, στους πελάτες μας, στους μετόχους μας και στην κοινωνία (με έμφαση στις τοπικές κοινότητες).

 

Χρονική διάρκεια

Η συγκεκριμένη δράση είναι συνεχής και ενισχύεται διαρκώς, παράλληλα με την λειτουργία της ΠΑΕΓΑΕ. 


Περιγραφή

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από το πρίσμα της εταιρικής υπευθυνότητας. Αναζητούμε τη δημιουργία αξίας σε μακροχρόνια βάση ακολουθώντας μια πελατοκεντρική πολιτική, σεβόμενοι τις ανάγκες των εργαζομένων μας και εντάσσοντας πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και την κοινωνία. Θεωρούμε ότι οι υφιστάμενες δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες απαιτούν την υποστήριξη πολιτικών εταιρικής υπευθυνότητας, αποφεύγοντας αντίστοιχα τις στρατηγικές συρρίκνωσης που ακολουθούνται από ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Σε αυτή τη μακροχρόνια διαδικασία εξέλιξης, αρωγοί στέκονται οι δομές της εταιρικής μας διακυβέρνησης. Λειτουργούμε με διαφάνεια υιοθετώντας αρχές εταιρικής διακυβέρνησης όπως αυτές ορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις διεθνείς πρακτικές. Επιδιώκουμε τη διασφάλιση των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών και τη διαφύλαξη της πλήρους συμμόρφωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους κανονισμούς. Είμαστε υπερήφανοι, που ως η παλαιότερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών logistics (3rd Party Logistics), κάναμε το πρώτο βήμα και εκδώσαμε τον πρώτο απολογισμό εταιρικής υπευθυνότητας για την εταιρεία και τον κλάδο μας,  προωθώντας τις πρακτικές υπεύθυνης επιχειρηματικής, δίνοντας το έναυσμα για αναβάθμιση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα, και σε αυτό το γεγονός έγκειται  η καινοτομία της δράσης αυτής.

Κοινός στόχος είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας, παράγοντας αξία μακροπρόθεσμα και λειτουργώντας με απόλυτη διαφάνεια κατά μήκος των βαθμίδων διοίκησης. Διατηρούμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και αναζητούμε την ανάπτυξη μέσα από τις πτυχές της υπεύθυνης συμπεριφοράς, αποδοκιμάζοντας οποιοδήποτε περιστατικό διαφθοράς. Σημαντική πτυχή της διαφάνειας είναι η λογοδοσία ανεξάρτητα από τη βαθμίδα ιεραρχίας, η οποία αποτελεί μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας. 

Ενσωματώνουμε διαδικασίες αναγνώρισης κινδύνου, όπως αυτές αναγνωρίζονται σε τέσσερις διαστάσεις (περιβαλλοντικός, επαγγελματικός, οικονομικός και λειτουργικός κίνδυνος), και λαμβάνουμε μέτρα παρακολούθησης και αντιμετώπισής τους.  Αναγνωρίζουμε τις επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή στη κοινωνία, στο περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα στο κλάδο μας, και ως εταιρεία που πραγματοποιεί μεταφορικό έργο εφαρμόζουμε ένα σύνολο πρακτικών που εστιάζει στη διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου, περιλαμβάνοντας πολιτικές που επιδιώκουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων μας, με έμφαση στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της αναβάθμισης του εξοπλισμού και των οχημάτων μας καθώς επίσης μέσω της εκπαίδευσης των ανθρώπων μας σε φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα οφέλη που προκύπτουν για τους κοινωνικούς εταίρους από την υιοθέτηση μιας στρατηγικής που εστιάζει στη βιώσιμη ανάπτυξη, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η εταιρεία λειτουργεί με διαφάνεια και συνέπεια προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε συνδυασμό με τη διαχείριση κινδύνων που λαμβάνει υπόψη της η εταιρεία, δημιουργείται ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον για το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών (εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές, μέτοχοι). Πρόσθετα οφέλη προκύπτουν για τις τοπικές κοινωνίες, αφού οι δράσεις περιορισμού και αντιστάθμισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΠΑΕΓΑΕ, βελτιώνουν το φυσικό περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας. Τόπος Δράσης

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ίδια την εταιρεία και επεκτείνεται στις περιοχές δραστηριοποίησης της, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο του Ελλαδικού χώρου.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η δράση υλοποιείται ενδοεταιρικά.


Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των εργαζομένων είναι συνεχής και εκφράζεται κυρίως μέσα από τα μέλη της ομάδας ΕΚΕ της ΠΑΕΓΑΕ.


Συνέχεια…
Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για τον οργανισμό που προκύπτουν από την στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης εστιάζουν στην ενίσχυση της καλής φήμης της εταιρείας και τη δυνατότητα να εξασφαλίσει συνεχή λειτουργία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Βελτιώνουμε την επικοινωνία με τους προμηθευτές μας, τους εργαζομένους μας, τους μετόχους μας και την τοπική κοινωνία, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Διαχειριζόμαστε καλύτερα τους πόρους μας, ακολουθώντας φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Προσελκύουμε νέους επενδυτές που λαμβάνουν υπόψη τους πρακτικές επιχειρηματικής υπευθυνότητας, κάτι που αναβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών μας και δίνει αξία στις προσπάθειες μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, ως απόρροια της συγκεκριμένης στρατηγικής, εξασφαλίζουμε ότι η λειτουργία μας βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, καταγράφοντας μηδενικά περιστατικά διαφθοράς. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Η εκπαίδευση είναι δύναμη»

«Συστηματικός διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη»

«Υγεία και Ασφάλεια σε πρώτο πλάνο»

Μειώνοντας το ανθρακικό μας αποτύπωμα επιτυγχάνουμε βιώσιμες μεταφορές και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της εταιρείας μας

Πράσινες προμήθειες / Ανακυκλώνουμε ότι καταναλώνουμε

Πρώτος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας για την ΠΑΕΓΑΕ και τον κλάδο των εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics (3rd Party Logistics)

Υποστηρίζοντας την τοπική κοινωνία που μας φιλοξενείΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation