ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 158 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προτεινόμενη Δράση

'Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος'
Από: ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Η ΕΛΒΑΛ ξεκίνησε να υλοποιεί τον θεσμό "Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος", επιβεβαιώνοντας ότι η Περιβαλλοντική Διαχείριση των εργαζομένων της αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα και πάγια αρχή. 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στον Πυλώνα "Περιβάλλον" περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές που σχεδιάζουν, υλοποιούν και εφαρμόζουν οι Επιχειρήσεις/Επιχειρηματικοί Φορείς υποστηρίζοντας την δέσμευσή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει σε ζητήματα χρηστής περιβαλλοντικής διαχείρισης, μείωσης της περιβαλλοντικής επίδρασης, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλάγής και αφύπνισης αναφορικά με τα περιβαλλοντικά θέματα. 

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation