ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 158 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημοσιοποίηση δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Πρωτοβουλία

ΕΝΙΑΙΟΣ Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΕΝΙΑΙΟΣ Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Σωληνουργεία Κορίνθου

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων, διεθνώς, οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ένας σημαντικός προμηθευτής του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς μεγάλων διαστάσεων.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.cpw.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ολοκληρωμένη παρουσίαση των πολιτικών, δράσεων και προγραμμάτων που η Εταιρία αναπτύσσει προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις. Μέσω την ολοκληρωμένης αυτής παρουσίασης η Εταιρία στοχεύει στην ολιστική και πλήρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών της αναφορικά με τη συνολική της επίδοση στους τομείς Οικονομία, Περιβάλλον, Κοινωνία. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) που η Εταιρία έχει αναγνωρίσει και με τα οποία αλληλεπιδρά: Μέτοχοι, επενδυτές, εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές, κρατικοί  και θεσμικοί φορείς, τοπικές κοινότητες και ΜΚΟ.

 

Χρονική διάρκεια

Ο Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης εκδίδεται σε ετήσια βάση και από το 2014 αποτελεί ενιαίο έντυπο συμπεριλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά στοιχεία βάσει απαιτήσεων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Περιγραφή

Το 2014 η Σωληνουργεία Κορίνθου καινοτομεί και προβαίνει στην ανάπτυξη και δημοσίευση Απολογισμού σε ενιαία μορφή, με τίτλο «Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2013». Ήδη από το 2008 η Εταιρία δημοσιεύει σε ετήσια βάση Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και έχοντας πλέον ολοκληρώσει μία πενταετία στη δημοσίευση αυτόνομων ετήσιων Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προχώρησε στην ενιαία ανάπτυξη και έκδοσή τους.

Οι Απολογισμοί της  Σωληνουργεία Κορίνθου αναπτύσσονται πάντοτε με βάση τις αρχές και τις οδηγίες των αντίστοιχων διεθνών προτύπων, με έμφαση στα IFRS και στο κατ’ εξοχήν ειδικό πλαίσιο οδηγιών για απολογισμούς ΕΚΕ, το GRI-G3.1 και στη συνέχεια το GRI-G4.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Ενιαίοι Απολογισμοί των ετών 2013 και 2014 επέτυχαν να καλύψουν τις απαιτήσεις του ανώτερου επιπέδου εφαρμογής κατά GRI-G3.1, επιτυγχάνοντας το Level A+. Ο Ενιαίος Απολογισμός 2015 της Σωληνουργεία Κορίνθου καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις τόσο του πλαισίου GRI-G4 (επίπεδο Core) καθώς και του νέου Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας (επίπεδο 4).

Αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία, καθώς και αυτά της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο Ενιαίος Απολογισμός παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας και του Ομίλου με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IFRS) και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ για τις εισηγμένες εταιρίες. Η ανάπτυξη των Ενιαίων Απολογισμών της Σωληνουργεία Κορίνθου βασίζεται στα ακόλουθα:

Οδηγίες και Αρχές Διεθνών Πρωτοβουλιών και Προτύπων

 • Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (Global Compact) – 10 αρχές
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • GRI-G4 πλαίσιο οδηγιών ΕΚΕ
 • ΑΑ 1000
 • Κατευθυντήριες οδηγίες για πολυεθνικές επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ΟΟΣΑ
 • ISO 26000 για την Κοινωνική Υπευθυνότητα

Προγράμματα και Συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζονται στην Εταιρία

 • Διαχείρισης της ποιότητας API Q1 και ISO 9001
 • Περιβάλλοντος ISO 14001
 • Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001

Πιστοποιήσεις/ διαπιστεύσεις προϊόντων, εργαστηρίων, ποιότητας διαδικασιών και ελέγχων συγκολλήσεων

 • API 5L / παραγωγή αγωγών πετρελαίου και αερίου
 • API 5CT / παραγωγή σωλήνων για εφαρμογές Casing
 • Διαπίστευση εργαστηρίου ποιότητας
 • συστήματα πιστοποίησης ποιότητας διαδικασιών και ελέγχων συγκολλήσεων

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του εκάστοτε Ενιαίου Απολογισμού εφαρμόζονται οι Αρχές του πλαισίου GRI G4 για τον καθορισμό του περιεχομένου του:

 • Αρχή της «Ουσιαστικότητας και καθορισμού των σημαντικών ζητημάτων».
 • Αρχή της «Ανταπόκρισης στις ανάγκες των συμμετόχων».
 • Αρχή του «Συνολικού πλαισίου επίδοσης του οργανισμού στην ΕΚΕ».
 • Αρχή της «Πληρότητας των στοιχείων που παρουσιάζονται και καθορισμού των ορίων του Απολογισμού».

Στο πλαίσιο των παραπάνω αρχών, η Σωληνουργεία Κορίνθου επικαιροποιεί, σε ετήσια βάση, το χάρτη των σημαντικών θεμάτων βάσει της ανταπόκρισης των ομάδων συμμετόχων της. Κατά τη σύνταξη του Ενιαίου Απολογισμού 2015 πραγματοποιήθηκε, με τη μορφή workshop, πλήρης καταγραφή και αξιολόγηση των σημαντικότερων της Εταιρίας. Η διαδικασία που ακολουθείται (materiality analysis) βασίζεται στις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες του GRI-G4 και στο πρότυπο ΑΑ1000 του διεθνούς οργανισμού AccountAbility. Στη διαδικασία αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη ως σημαντικά θέματα εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλου εύρους μεταβολές στην επίδοση της Εταιρίας.

Η συγκέντρωση και αποτύπωση των σημαντικών ζητημάτων βοηθά τη Σωληνουργεία Κορίνθου να:

 • προσδιορίζει, καταγράφει και εκτιμά ενδεχόμενους κινδύνους που αφορούν στους άξονες της Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρίας,
 • αναγνωρίζει πλεονεκτήματα, αδυναμίες και ευκαιρίες,
 • προσδιορίζει ζητήματα που σχετίζονται με μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους,
 • ευθυγραμμίζει τους στρατηγικούς στόχους με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
   

Επιπλέον, με σκοπό την αύξηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας, η Σωληνουργεία Κορίνθου αναθέτει σε διαπιστευμένους φορείς, εγχώριους και διεθνείς κατά περίπτωση, τον έλεγχο του επιπέδου εφαρμογής του Ενιαίου Απολογισμού σύμφωνα με το πρότυπο  GRI, σε ετήσια βάση. Βάσει διεθνών μελετών το επίπεδο κάλυψης των δεικτών του διεθνούς αυτού προτύπου αντικατοπτρίζει την ποιότητα του εκάστοτε απολογισμού και αποτελεί στοιχείο διαφάνειας και δέσμευσης της εταιρίας απέναντι στους συμμετόχους της.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους Απολογισμούς, έχουν συλλεχθεί βάσει διαδικασιών καταγραφής καθώς και από τις βάσεις δεδομένων των συστημάτων διαχείρισης της Εταιρίας. Η μεθοδολογία συλλογής και παρουσίασής τους βασίζεται στα πρωτόκολλα δεικτών του GRI-G4. Σημειώνεται ότι για τα δεδομένα, που έχουν προκύψει από επεξεργασία ή βασίζονται σε παραδοχές αναφέρεται ο τρόπος ή η μέθοδος υπολογισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του GRI G4.

Στον Απολογισμό 2015 αναλύονται 53 ποιοτικοί και 97 ποσοτικοί δείκτες του GRI-G4 και ο έλεγχος του επιπέδου εφαρμογής και των ουσιαστικών θεμάτων που διενήργησε ο διαπιστευμένος οργανισμός TUV HELLAS, επιβεβαίωσε τη συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις του επιπέδου “CORE” του GRI G4.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • Υψηλό επίπεδο ικανοποίησης πελατών από τη συνολική συνεργασία τους με την Εταιρία (96%).
 • Ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών της Εταιρίας για τις επιδόσεις της στους τομείς της Οικονομίας, της Κοινωνίας, και του Περιβάλλοντος και συγκριτική ανάλυση σε βάθος χρόνου.


Τόπος Δράσης

Εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελλάδα. Η κύρια παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας αναπτύσσεται στην Ελλάδα και τα πλέον σημαντικά θέματα αφορούν στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελλάδα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η ανάπτυξη του Ενιαίου Απολογισμού της Σωληνουργεία Κορίνθου αποτελεί βασικό έργο της Ομάδας ΕΚΕ. Η Εταιρία στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αξιοπιστίας έχει αναθέσει στην TUV HELLAS  τον έλεγχο επιπέδου εφαρμογής κατά GRI G.4 και την επαλήθευση στοιχείων των κεφαλαίων «Η Υγεία και η Ασφάλεια στις δραστηριότητες της» και «Ευθύνη γα το Περιβάλλον» καθώς και για την επαλήθευση Απολογισμού σύμφωνα με το πρότυπο ΑΑ1000ΑS.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Ομάδα ΕΚΕ, Διευθυντές και Προϊστάμενοι Τμημάτων.


Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο Ενιαίος Απολογισμός της Εταιρίας ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των συμμετόχων της για ενημέρωση και διαφάνεια και λειτουργεί ως εργαλείο παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης της Εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα η Σωληνουργεία Κορίνθου μετρά με συγκεκριμένους δείκτες την επίδοσή της σε κάθε άξονα (Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον) και θέτει στόχους συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Ανοιχτός Διάλογος με την Τοπική Κοινωνία της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης 2011

Κώδικας Δεοντολογίας

Νέα φιλοσοφία για την προάσπιση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Στήριξη των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Σωληνουργεία Κορίνθου

Τοπική Επιχειρηματικότητα και ΑπασχόλησηΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation