ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 183 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου ΟΠΑΠ

Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου ΟΠΑΠ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο ΟΠΑΠ συστάθηκε το 1958 και αποτελεί την κορυφαία εταιρεία στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της χώρας, επιδεικνύοντας συνεχή και συνεπή συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.somethingbetter.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Τo 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ ενέκρινε τον Κώδικα Δεοντολογίας και το 2016 προχώρησε σε τροποποιήσεις αυτού, ενώ το 2018 ολοκληρώθηκε η επικαιροποίησή του. Όλοι οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ έλαβαν γνώση της αναθεωρημένης έκδοσης του Κώδικα Δεοντολογίας και τους ζητήθηκε να συμμετάσχουν σε υποχρεωτικό εκπαιδευτικό μάθημα μέσω της e-learning πλατφόρμας της Εταιρείας.  

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ο οποίος θεσπίζει ένα πλαίσιο που ισχύει για το σύνολο του Ομίλου, έχει ως στόχο να διασφαλίσει και να ενισχύσει τη λειτουργία του ΟΠΑΠ ως έναν οργανισμό που διέπεται από Διαφάνεια και ενεργεί, όχι μόνο σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις, αλλά που δομείται από ένα άρτιο σύστημα αξιών και υψηλών προτύπων συμπεριφοράς.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Διοικητικό Συμβούλιο, Ανώτερη Διοίκηση και εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΠΑΠ.  

 

 

Χρονική διάρκεια

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου ΟΠΑΠ αναθεωρήθηκε το 2018 και παραμένει σε ισχύ.


Περιγραφή

Στον ΟΠΑΠ δημιουργήσαμε ένα ισχυρό και άρτια δομημένο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, που έχει ως κύρια γνωρίσματα τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και την πειθαρχία, όπου οι στρατηγικές προτεραιότητες και οι βασικές μας αξίες είναι πάγια ενσωματωμένες σε όλο το φάσμα της λειτουργίας μας.

 

Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας υποστηρίζει τους επιχειρησιακούς στόχους του Ομίλου ΟΠΑΠ και παράλληλα βοηθά τον Οργανισμό στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους, λειτουργώντας με τρόπο διαφανή διατηρώντας την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερόμενων μερών.


Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω πλαίσιο, δημιουργήθηκαν και εφαρμόζονται πολιτικές, διαδικασίες, αλλά και αρμοδιότητες προκειμένου ο Οργανισμός να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές, ρυθμιστικές και κανονιστικές διατάξεις, αλλά και τη λήψη προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό των ενδεχόμενων παρεκκλίσεων.

 

Η Εταιρεία έχει ως εκ τούτου καθιερώσει την Πολιτική Καταγγελιών (Whistleblowing Complaints Policy), σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να αναφέρουν στην Εταιρεία περιστατικά ή υποψίες ανάρμοστων συμπεριφορών.

 

Ο Όμιλος, τηρώντας το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, έχει θεσπίσει την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία μεταξύ άλλων παρέχει συνδρομή στο Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να εκπληρώσει τις εποπτικές αρμοδιότητες του για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, την εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου και τη διαδικασία της ΟΠΑΠ για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους νόμους, τους κανονισμούς και τον Κώδικα Δεοντολογίας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας αλλά και η επίδραση αυτής στο κοινό συνοψίζονται ως εξής:

 

  • Κατανόηση των βασικών κινδύνων που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και βελτίωση της ανταπόκρισης & αντιμετώπισης αυτών.
  • Παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης και σταδιοδρομίας, σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής πολυμορφίας και ενσωμάτωσης, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τη σεξουαλικότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την αναπηρία, τη θρησκεία, την πολιτική προτίμηση, τον συνδικαλισμό.
  • Αύξηση αισθήματος ασφάλειας στου εργαζόμενους.
  • Όλα τα εσωτερικά κοινά (εργαζόμενοι, συνεργάτες κλπ) πληροφορούνται, κατανοούν και δεσμεύονται  να συμπεριφέρονται  δεοντολογικά  σε συμφωνία με το πνεύμα του Κώδικα.


Τόπος Δράσης

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΟΠΑΠ ισχύει και εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης (Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι αποτέλεσμα εσωτερικών διαδικασιών, χωρίς την εμπλοκή εξωτερικών συνεργασιών.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού έχουν

ενημερωθεί για τον Κώδικα Δεοντολογίας, και εγγράφως ή ηλεκτρονικά έχουν δηλώσει την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις αρχές και τις διατάξεις του, όπως αυτές τροποποιούνται κατά καιρούς.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Βασικό όφελος που προκύπτει από την υιοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης τόσο μεταξύ των εργαζομένων και της Διοίκησης όσο και  στις σχέσεις μας με τα εξωτερικά κοινά του Ομίλου.

 

Επιπλέον, ο Όμιλος ΟΠΑΠ ως βασικός συντελεστής  της Ελληνικής οικονομίας, εφαρμόζοντας πάγιες πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού, έχει ενδυναμώσει τη σχέση με τους πελάτες του και έχει πετύχει την προστασία των συμφερόντων των μετόχων αλλά και των εργαζομένων.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Ανακαίνιση Παιδιατρικών Νοσοκομείων από τον ΟΠΑΠ

Εταιρική Διακυβέρνηση & Διαφάνεια των Μετόχων

Μείωση της μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Περιορισμός Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος ΟΠΑΠ

Πρόγραμμα ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΟΠΑΠ

Πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward

Υπεύθυνο Παιχνίδι από τον ΟΠΑΠΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation