ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 34 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπεύθυνες Προμήθειες

Πρωτοβουλία

Σύμφωνο Ακεραιότητας

Σύμφωνο Ακεραιότητας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΛΛΑΣ

Η Διεθνής Διαφάνεια απευθύνεται σε άτομα ή οργανισμούς που έχουν πέσει θύματα διαφθοράς ή οικονομικού εγκλήματος και επιθυμούν να το καταγγείλουν και να αναλάβουν δράση για να βάλουν ένα τέλος στη διαφθορά πριν κάποιος άλλος γίνει το επόμενο θύμα της.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.transparency.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Διασφάλιση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας σε 17 έργα που συνχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Κατασκευαστικών Πόρων της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η εξαγωγή δεδομένων από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος για μελλοντική χρήση και ευρεία εφαρμογή των Συμφώνων Ακεραιότητας στις δημόσιες προμήθειες.

Η συμμετοχή της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος στην υλοποίση του έργου θα αποτελέσει πηγή αξιοπιστίας για την ορθή εξέλιξη της διαδικασίας και πηγή πληροφόρησης για την κοινωνία των πολιτών, με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ως προς τις διαδικασίες διεξαγωγής δημοσίων διαγωνισμών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

  • Φορείς Δημοσίου,
  • Κυβερνητικοί φορείς,
  • Επιχειρήσεις,
  • Ευρύ κοινό.
 

Χρονική διάρκεια

Μέχρι 31/12/2019.


Περιγραφή

Το Σύμφωνο Ακεραιότητας είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Διαφάνεια για να βοηθήσει την προσπάθεια των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων, με τη συνδρομή της Κοινωνίας των Πολιτών, να καταπολεμήσουν τη διαφθορά στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Αποτελεί μια διαδικασία που περιλαμβάνει μία συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση (ή την κρατική υπηρεσία) που διενεργεί διαγωνισμό για δημόσια προμήθεια και όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Το Σύμφωνο Ακεραιότητας καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών και δεσμεύει τους συμμετέχοντες ότι δεν θα πληρώσουν, προσφέρουν, απαιτήσουν, αποδεχθούν δωροδοκίες ή συμπράξουν με ανταγωνιστές τόσο κατά τη σύναψη της σύμβασης όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της.

Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, και με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων  παρακολουθεί  στενά τις διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμού και εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Δικτύου Απορροής Ομβρίων Υδάτων στις Περιοχές Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ταύρου, Μοσχάτου», με στόχο την εφαρμογή και εκτέλεση του Συμφώνου Ακεραιότητας.

Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες/ ελεγκτές υπογράφουν σύμβαση συνεργασίας με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος, η οποία εποπτεύει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και θα συνεργάζεται στενά μαζί τους. Το κύριο καθήκον των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων/ ελεγκτών είναι η εξασφάλιση της εφαρμογής του Συμφώνου Ακεραιότητας και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υποψήφιων αναδόχων και της Αναθέτουσας Αρχής που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις επωφελούνται ισομερώς από τα Σύμφωνα Ακεραιότητος. Αφενώς οι επιχειρήσεις αποφεύγουν τη δωροδοκία, γνωρίζοντας ότι οι ανταγωνιστές τους δεσμεύονται με τους ίδιους κανόνες, αφετέρου οι κυβερνήσεις μπορούν να μειώσουν το υψηλό κόστος διαφθοράς που εντοπίζονται στις κρατικές προμήθειες, ιδιωτικοποιήσεις και εκδόσεις αδειών.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το έργο βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ακόμη μετρήσιμα αποτελέσματα.Τόπος Δράσης

Αττική

Δήμοι Αγ. Ιώαννη Ρέντη, Μοσχάτου, Ταύρου.


Συνεργασία με φορέα

Στην Περιφέρεια Αττικής.


Συμμετοχή εργαζομένων

  • 4 εργαζόμενοι
  • 3 εξωτερικοί συνεργάτες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation