Καλές πρακτικές

Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

«Αρχές Διατροφής, με στόχο την καλή υγεία, την υπεύθυνη κατανάλωση και την προστασία του περιβάλλοντος»

«Αρχές Διατροφής, με στόχο την καλή υγεία, την υπεύθυνη κατανάλωση και την προστασία του περιβάλλοντος»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»

Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες


Διευθυντής Σχολείου

Αρετή Δόνου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η εκπαιδευτική παρέμβαση γίνεται μέσω εισήγησης και πλούσιου εποπτικού υλικού, μέσω ομαδικών κατασκευών (πχ. πυραμίδα μεσογειακής διατροφής, κολλάζ για παραμέτρους βελτίωσης ποιότητας ζωής κτλ.), συζήτησης και βιωματικών παιχνιδιών, ενώ ταυτόχρονα γίνεται βιολογική καλλιέργεια λαχανικών στο θερμοκήπιο του Κέντρου, όπου μέσω της βιωματικής μάθησης γίνεται εκπαίδευση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υπεύθυνη παραγωγή προϊόντων.


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα αποτελέσματα είναι πολλαπλά, τόσο σε γνωστικό όσο και αξιολογικό επίπεδο. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τις αρχές της σωστής διατροφής με σεβασμό προς τον πλανήτη, διαμέσου βιωματικών δράσεων και αλληλεπίδρασης με τη φύση. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται η οικολογική και ανθρωπιστική σκέψη, για μια κοινωνία με μηδενική φτώχια, βιώσιμες πόλεις και καλή υγεία για όλους.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

2 εκπαιδευτικοί

Στόχος δράσης

Η δράση εστιάζει στην εκπαίδευση 20 ατόμων με Αναπηρία πάνω στις αρχές της σωστής διατροφής, με στόχο την βελτίωση της υγείας και ευημερίας όλων, διαμέσου της υπεύθυνης κατανάλωσης τροφών. Συμπληρωματικός στόχος είναι η μείωση των φαγητών που πετιούνται. Η δράση υλοποιείται παράλληλα με την περιβαλλοντική δραστηριοποίηση του θερμοκήπιο του Κέντρου, όπου προωθείται η δημιουργία μικροκλίματος και προάγεται η υπεύθυνη και βιολογική παραγωγή λαχανικών.

Χρόνος δράσης

1 έτος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation